Year:2023   Issue: 28   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 600

Şule YILMAZ ERTEN ORCID Icon,Semiha KARTAL ORCID Icon

CONSTRUCTION SYSTEM SELECTION IN LOW-BED CAPACITY HEALTH BUILDINGS WITH FUZZY AHP IN EARTHQUAKE ZONES

Purpose: Reconstruction of health buildings that were heavily damaged after the earthquake has become an important issue in Turkey. The negative performance of the construction systems of health buildings after major earthquakes necessitates the evaluation of the building system (CS) options, which can create an alternative to the market, according to various criteria. The main purpose of the study is to develop a systematic basis for the CS of 1816 health institutions to be rebuilt within the scope of the UDSEP 2023 project and to decide between alternatives in Turkey. In this study, the example of a hospital with a low bed capacity (20 beds) was discussed. Method: In the application of the Methodology-Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) method of the research, 40 expert opinions were taken at the stages of planning, construction and inspection of health buildings. Findings: Experts in various fields of the construction industry have determined that CS performance is the primary criterion and cost is the secondary criterion for healthcare buildings in high seismic hazard areas. Conclusion: Among the CS alternatives, Structural Steel Frame (SSF) was determined as the most suitable structural system for earthquake zones.

Keywords: Construction System Selection, Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.03


DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK DÜŞÜK YATAK KAPASİTELİ HASTANE YAPILARINDA FUZZY-AHP YÖNTEMİ İLE YAPIM SİSTEMİ SEÇİMİ

Amaç: Türkiye'de deprem sonrası ağır hasar gören sağlık binalarının yeniden inşası önemli bir konu haline gelmiştir. Büyük depremlerden sonra sağlık bina yapı sistemlerinin olumsuz performansı, piyasaya alternatif oluşturabilecek yapı sistemi (YS) seçeneklerinin çeşitli kriterlerde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çalışmanın temel amacı, UDSEP 2023 projesi kapsamında yeniden inşa edilecek 1816 sağlık kuruluşunun YS'lerine sistematik bir altlık geliştirmek ve Türkiye'deki alternatifler arasında karar vermektir. Bu çalışmada düşük yatak kapasiteli (20 yataklı) hastane örneği ele alınmıştır. Yöntem: Çalışmanın araştırma yöntemi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHP), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yönteminin Bulanık Mantık ile birlikte genişletildiği hibrit yöntem olarak iki çok kriterli karar verme (ÇKKV) yönteminin birleşiminden oluşmaktadır. Yöntemin uygulanmasında sağlık binalarının planlanması, inşası ve denetimi sırasında 40 uzman görüşü alınmıştır. Bulgular: İnşaat sektörünün çeşitli çalışma alanlarındaki uzmanlar, deprem tehlikesi yüksek bölgelerdeki sağlık binaları için YS performansının birincil kriter, maliyetin ise ikincil kriter olduğunu belirlemişlerdir. Sonuç: YS alternatifleri arasından Yapısal Çelik Çerçeve (YÇÇ) deprem bölgeleri için en uygun konstrüksiyon sistemi olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yapı Sistemi Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHP)

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.03

Page Range: 49-67


142