Year:2018   Issue: 13   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 243

Ceyda ÇİFTÇİ ORCID Icon, Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI ORCID Icon

CONSERVATION AND REFUNCTIONING OF A TRADITIONAL HOUSE IN THE VILLAGE OF MUSTAFAPASA (SINASOS) IN THE CAPPADOCIA REGION

Abstract: Purpose: The Cappadocia region located on the UNESCO World Heritage List has a special significance with respect to its distinct construction techniques, plan and material characteristics. The research of the study is to prepare a conservation and refunctioning project of a registered construction on private property in the context of universal conservation principles. Method: The study includes comprehensive documentation of the building, evaluation of architectural, historical features, the condition of fabric, the causes of deterioration, the restitution, the evaluation and finally the restoration project and refunctioning. Findings: The carved rock living quarters in the Cappadocia region are recognized as unique due to the integrity of the stacking structures attached over time to the provision of security in the region. The architectural features of the structure located in the centre of the village of Mustafapaşa village preserve the integrity of the structure and, more importantly, enhance the cultural and economic value of this treasured structure. Conclusion: As the refunctioning of a cultural heritage is important for the survival of the structure, the principles of the ICOMOS Traditional Architectural Heritage Regulations of 1999 and the Declaration of Conservation of ICOMOS Turkey's Architectural Heritage of 2013 are the guiding principles in the present study. Consequently, the efforts exerted for conservation and survival of the building also serve as an example for the preservation of other cultural assets in the region.

Keywords: Mustafapaşa, Cappadocia, Carved rock, Conservation

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.1


KAPADOKYA MUSTAFAPAŞA (SINASOS) KÖYÜNDE YER ALAN YAPININ KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

Öz: Amaç: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesi kendine özgü yapım tekniği, plan ve malzeme özellikleri bakımından özel bir öneme sahiptir. Mustafapaşa’da bulunan tescilli yapının korunması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar evrensel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır. Yöntem: Çalışma; yapıyla ilgili olarak kapsamlı bir belgeleme çalışması, mimari ve tarihi özelliklerinin değerlendirilmesi, yapının mevcut durumu, yapıda görülen bozulmalar, restitüsyon, restorasyon ve son olarak işlevlendirme projelerinin hazırlanmasını içermektedir. Bulgular: Bölgede bulunan kayaoyma yaşama alanları, bölgedeki güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, önlerine eklenen yığma yapılarla bütünlük oluşturarak karakteristik bir özellik kazanmıştır. Mustafapaşa’nın merkezinde bulunan ve bütünlüğünü koruyan yapının mimariözellikleri, kültürel ve ekonomik değeri yapıyı önemli ve değerli kılmaktadır. Sonuç: Yapının yaşatılabilmesi için verilecek olan işlev önemlidir. Bu nedenle çalışmada 1999 tarihli ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü ilkeleri ve 2013 tarihli ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi ilkeleri yol gösterici olmuştur. Yapının korunması ve yaşatılması için gösterilen çaba; bölgede bulunan diğer kültür varlıklarının korunması için de örnek oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mustafapaşa, Kapadokya, Kayaoyma, Koruma

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.1


140