Year:2019   Issue: 18   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 455

Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI ORCID Icon,M.Bilal BAĞBANCI ORCID Icon,Feyza AKSOY ORCID Icon

CONSERVATION AND RE-FUNCTIONING OF THE BALLIPINAR (VIRGIN MARY) CHURCH IN THE BALLIPINAR VILLAGE OF ERDEK DISTRICT

Aim: In this article, the works carried out for the conservation and re-functioning of the registered Ballıpınar Church, which is owned by the Ministry of Treasury and Finance and allocated to the Ministry of Culture and Tourism, are discussed within the framework of universal conservation principles. Method: According to the information in the inscription of the building that it was built in 1895, the current situation of the building was documented, the similar period samples and traces from the building were evaluated and restitution project, structural assessment, material problems and conservation project were prepared according to the new function of the building. Results: The architectural features, cultural and economic value of the building which is in the center of the village make the building important and valuable. The structure is of great importance for both the village and Erdek. Ballıpınar Church, built in the late 19th century, The Greek Orthodox church reflects its architectural features and is an important cultural heritage that needs to be preserved and re-functionalized. Conclusion: The Ballıpınar Church, dated 1895, reflects the architectural features of the Greek Orthodox churches of the late Ottoman period in terms of plan and façade arrangements. It is an original architectural building, an important cultural asset that must be preserved as a cultural value. The original façade, plans and elements of the building have been preserved and restored to reflect the spirit of the period and transferred to future generations. It will be an important contribution in terms of architectural history and cultural values and will set an example for other buildings that are abandoned and in ruins.

Keywords: Greek Orthodox Church, Masonry Structures, Conservation

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.5


ERDEK BALLIPINAR KÖYÜ BALLIPINAR (MERYEM ANA) KİLİSESİ’NİN KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu makalede Maliye hazinesi mülkiyetinde olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli Ballıpınar Kilisesi’nin korunması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar evrensel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır. Yöntem: Yapının kitabesinde yer alan bilgiye göre 1895 yılında inşa edildiği bilinen yapının mevcut durumu belgelenmiş, benzer dönem örnekler ve yapıdan gelen izler değerlendirilerek restitüsyon projesi, yapısal değerlendirme, malzeme sorunları ve yapının yeni işlevine göre koruma projesi hazırlanmıştır. Bulgular: Köyün merkezinde bulunan yapının mimari özellikleri, kültürel ve ekonomik değeri yapıyı önemli ve değerli kılmaktadır. Yapının gerek köy, gerekse de Erdek için önemi büyüktür. 19.yy’ın sonlarında inşa edilen Ballıpınar Kilisesi; Rum Ortodoks kilise mimari özelliklerini yansıtmakta olup korunarak yeniden işlevlendirilmesi gereken önemli bir kültürel mirasımızdır. Sonuç: Plan ve cephe düzenlemeleri açısından Geç Osmanlı dönemi Rum Ortodoks kiliselerinin mimari özelliklerini yansıtan Ballıpınar Kilisesi; kültürel bir değer olarak korunması gerekli önemli bir kültür varlığı, özgün bir mimari eserdir. Yapının özgün cephesi, plan ve elemanları korunarak, dönemin ruhunu yansıtacak şekilde restorasyonun yapılması ve gelecek kuşaklara aktarılması; mimarlık tarihi ve kültürel değerler açısından önemli bir katkı olacak, terk edilen ve yıkılma durumunda olan diğer yapılar için de örnek oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rum Ortodoks Kilisesi, Kagir Yapılar, Koruma

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.5

Page Range: 101-139


87