Year:2022   Issue: 27   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 618

Ercan AKSOY ORCID Icon,Özlem SAĞIROĞLU DEMİRCİ ORCID Icon

AUTHENTIC SHUTTER SYSTEMS OF THE TRADITIONAL COMMERCIAL STRUCTURES

In the traditional cities, the center is shaped by commercial structures consisting of bedesten, inn, arasta and stores. There are shutters on the entrance facade of these buildings which are used for security, exhibition and sales purposes. Aim: With this study, it is aimed to determine, document and generate details of the original shutter systems in terms of typology and compare them with today's examples. Method: Restoration applications with original shutter systems were identified and documented; original examples were detailed and compared with other examples from various aspects. Findings: In the original examples, it was determined that the shutters were opened in a vertical or horizontal direction by consisting of different numbers of wings, and they were used for the purpose of protecting the products from wind and sun due to their original details, in addition to creating a counter for the safety of the shop and sales. It has been determined that very few original examples remain today. Conclusion: Today, the original shutter system of many traditional trade structures has been replaced with materials and elements that are not suitable for the texture and structure; For this reason, it has been determined that the authenticity of the structures as well as the authenticity of the traditional texture are deteriorated. With the study, source data for original shutter systems for restoration applications were created.

Keywords: Traditional Shutter Systems, Bazaar, Traditional Commercial Centre, Restoration, Cultural Heritage

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.02


GELENEKSEL TİCARET YAPILARINDA ÖZGÜN PANJUR, KEPENK SİSTEMLERİ

Geleneksel kent kurgusunda merkez, bedesten, han, arasta ve dükkânlardan oluşan ticari yapılarla şekillenmiştir. Bu yapıların giriş cephesinde kepenkler bulunmakta, güvenlik, sergileme ve satış amaçlı kullanılmaktadır. Amaç: Çalışma ile özgün kepenk sistemlerinin tespiti, belgelenmesi, tipolojik açıdan detaylandırılması ve günümüz örnekleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Özgün kepenk sistemleri ile restorasyon uygulamaları tespit edilerek belgelenmiş; özgün örnekler detaylandırılarak çeşitli açılardan diğer örnekler ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Özgün örneklerde dükkân kepenklerinin farklı sayılarda kanatlardan oluşarak düşey veya yatay yönde açıldıkları, dükkânın güvenliği ve satış için tezgâh oluşturmanın yanı sıra özgün detayları sebebi ile ürünleri rüzgâr ve güneşten koruma amaçlı da kullanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde çok az sayıda özgün örneğin kaldığı belirlenmiştir. Sonuç: Günümüzde çok sayıda geleneksel ticaret yapısının özgün kepenk sisteminin dokuya ve yapıya uygun olmayan malzeme ve elemanlar ile değiştirildiği; bu sebeple yapıların özgünlükleri yanı sıra geleneksel dokunun özgünlüğün de bozulduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile restorasyon uygulamaları için özgün kepenk sistemlerine yönelik kaynak veriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kepenk Sistemleri, Geleneksel Çarşı, Ticari Merkez, Restorasyon, Kültürel Miras

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.02

Page Range: 33-56


388