Year:2021   Issue: 24   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 432

Özge ÖZTÜRK ORCID Icon,Levent ARIDAĞ ORCID Icon

ARCHITECTURAL DESIGN STRATEGIES IN 20TH AND 21TH CENTURY ARCHITECTURAL DISCOURSES

Aim: Approaches that consider the concept of space independent from the subject and consider it as a static phenomenon in architectural practice leave their place to approaches which consider the subject together with the senses and experiences and call the place a dynamic concept. The aim of the study is to explain the transformation between these two basic approaches and to reveal the effects of new approaches on the design process. Method: In this study, the milestones in the architectural design environment are discussed through manifestos of the leading architects and residential buildings. These structures, design, conceptualizing expressions, layers, layers of the mapping strategy, geometric structure and production technologies to examine, compare and evaluate the method of the research. Results: The diagrams that summarize the situations in which they relate to each other in a comprehensible way and make decisions based on them are transformed into cartographic diagrams. With the combination of these diagrams and the understanding of cartography which includes more information and layers, it is possible to produce more sensitive and complex designs in today's architectural environment. Conclusion: The open-ended mapping strategy can enable architects to explore and control the complex structure of design. With this method, which mediates the emergence of new connections, forms of intricate relations and a way to produce new sensibilities that are not seen in architecture can be found.

Keywords: Architectural Mapping, Geometry-Representation, Diagram, Architecture Discourses

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.01


20. ve 21. YÜZYIL MİMARLIK SÖYLEMLERİNDE MİMARİ TASARIM STRATEJİLERİ

Amaç: Mimarlık pratiğinde, mekan kavramını öznesinden bağımsız düşünen ve onu statik bir olgu olarak ele alan yaklaşımlar, günümüzde yerlerini özneyi duyuları ve deneyimleriyle birlikte ele alan, mekanı dinamik bir kavram olarak adlandıran yaklaşımlara bırakmaktadır. Çalışmanın amacı bu iki temel yaklaşım arasındaki dönüşümü açıklamak ve yeni yaklaşımların tasarım sürecine olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Çalışmada, mimari tasarım ortamında yaşanan dönüm noktaları öncü mimarlara ait manifestolar ile konut yapıları üzerinden ele alınmıştır. Bu yapıların, tasarımları kavramsallaştıran ifadeler, katmanlar, katmanların oluşturduğu haritalama stratejisi, geometrik yapı ve üretim teknolojileri üzerinden incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi araştırmanın yöntemini oluşturur. Bulgular: Kendi aralarında ilişki bulunan durumları anlaşılır bir hale getirerek özetleyen ve bunlarüzerinden kararlar verilmesini sağlayan diyagramlar, kartografik yapıdaki diyagramlara dönüşmektedir. Bu diyagramlarla beraber daha çok bilgi ve katman içeren haritacılık anlayışının birleşmesiyle günümüz mimarlık ortamında daha duyarlı, karmaşık tasarımların üretilmesine olanak sağlanabilir. Sonuç: Açık uçlu olan haritalama stratejisi, mimarların tasarımın karmaşık yapısını ortaya çıkarmasını ve bu yapıyı kontrol edebilmesini sağlayabilir. Yeni bağlantıların ortaya çıkmasına aracılık eden bu yöntemle girift ilişkilerin oluşturduğu formlar ile mimaride gözle görülmeyen yeni duyarlılıkları üretmenin yolu bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Haritalama, Geometri -Temsil, Diyagram, Mimarlık Söylemleri

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.01

Page Range: 164-191


126