Year:2023   Issue: 28   Area: İç Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 629

Tuğba LEVENT KASAP ORCID Icon,Gül AĞAOĞLU ÇOBANLAR ORCID Icon,Ümmü ERTUĞRUL ORCID Icon

A RESEARCH ON DETERMINATION REASONS FOR INTERIOR ARCHITECTURE DEPARTMENT STUDENTS PREFERENCE THE DEPARTMENT: ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY CASE

Aim: This study was carried out to determine the reasons for choosing the department of interior architecture at Eskişehir Technical University. Method: In the study, a questionnaire prepared by the researchers and approved by the Ethics Committee was sent to the 105 first year students who were enrolled via e-posta in the Department of Interior Architecture of Eskişehir Technical University in the 2021-2022 Fall semester. The obtained data were evaluated using descriptive statistics in a computer environment. Findings: In the study, arithmetic mean value and frequencies were used to reveal the reasons for preference. In this study, in which 73.6% of those who preferred the department were women, it was found that the most effective factors among the reasons for choosing the department were among the individual factors, and the actors with the least effect were the actors with an arithmetic mean value of 1.83. In addition, it has been revealed that 96.5% of the students have professional knowledge. In the question about the definition of the profession, it was learned that 73.3% of the students’ made definitions that are not related to the definition of profession. Conclusion: It has been revealed that the most effective factors in students' preference for the department are that the profession, which is among the individual factors, makes them happy and that they realize their own wishes, while the most ineffective factor is external actors, and students prefer them in line with their own wishes.

Keywords: Interior Architecture, Profession Preference, Effective Factors and Actors in Profession Preference, Eskisehir Technical University, Türkiye

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.06


İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH ETME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu araştırma, Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin bölümü seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümüne 2021-2022 Güz döneminde kayıt yaptırmış olan 105 birinci sınıf öğrencisine araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış soruları içeren bilgi formu e-posta aracılığıyla gönderilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS programında betimsel istatistik (en düşük değer, en yüksek değer, aritmetik ortalama, standart sapma) analizleri yapılarak incelenmiştir. Açık uçlu soruların değerlendirilmesi ise araştırmacılar tarafından kodlanarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada tercih etme nedenlerinin ortaya koyulabilmesi için aritmetik ortalama değerinden ve frekanslardan faydalanılmıştır. Bölümü tercih edenlerin %73,6’sının kadın olduğu bu araştırmada tercih etme nedenleri arasındaki en etkili faktörlerin bireysel faktörler arasında yer aldığına, etkisi en az olanın 1,83 aritmetik ortalama değeri ile aktörler olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin %96,5’inin meslek bilgi sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. Mesleğin tanımına ilişkin sorulan soruda ise öğrencilerin %73,3’ünün meslek tanımı ile ilişkili olmayan tanımlamalar yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Sonuç: Öğrencilerin bölümü tercih etmelerindeki en etkili faktörlerin faktörlerin bireysel faktörler arasında yer alan mesleğin kendilerini mutlu etmesi ve kendi isteklerini gerçekleştirmeleri olurken, en etkisiz faktörün ise dışsal aktörler olduğu, öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda tercih ettikleri ortaya çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: İç mimarlık, Meslek Tercihi, Meslek Tercihinde Etkili Faktörler ve Aktörler, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.06

Page Range: 117-141


184