Yıl:2021   Sayı: 23   Alan: Mimarlık  

Esra BOSTANCIOĞLU
TÜRKİYE’DEKİ YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ VE TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ
 
Amaç: Taşıyıcı sistemler; maliyet, yapım süresi, yangın dayanımı, yaşam döngüsü, bakım onarım sıklığı ve çevreye olan etkileri gibi pek çok parametre ile değerlendirilmektedir. Taşıyıcı sistemler; yığma, çelik iskelet, ahşap iskelet, betonarme iskelet, kompozit ve prefabrik sistemler olarak incelenmiştir. Bu çalışma; Türkiye’deki mevcut yapı stoğunu analiz edip, mevcut yapıları taşıyıcı sistem kararları açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yöntem: Taşıyıcı sistem türlerinin literatürde yer alan çalışmaların sonuçlarına dayanarak değerlendirmesinin ardından, taşıyıcı sistem seçim kararı için değerlendirme kriterleri belirlenmiştir ve Türkiye’deki mevcut stoğu taşıyıcı sistem türleri kullanımı açısından istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Tasarım evresinde taşıyıcı sistem kararını veren mimarlara anket hazırlanmıştır. Anketi cevaplayanlar taşıyıcı sistemler ile seçim kriterlerini değerlendirmişlerdir. Anket sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Betonarme iskelet sistemler, Türkiye’de çok büyük bir oranda tercih edilmektedir. 2018 yılı itibarıyla, Türkiye’deki mevcut yapıların taşıyıcı sistemlerine göre sayısal olarak dağılımı incelendiğinde, betonarme iskelet sistemin %93.31 oranında tercih edildiği görülmektedir. Türkiye’deki 2009-2018 yılları arasındaki süreç değerlendirildiğinde, betonarme iskelet sistemin son 10 yıl içinde toplam taşıyıcı sistem türleri içindeki oranı %89’un altına inmemiştir. Anket çalışması sonucunda ise çelik iskelet sistemler en çok tercih edilen taşıyıcı sistem olmuştur. Sonuç: Farklı taşıyıcı sistemlerin farklı açılardan üstünlükleri bulunmasına rağmen, betonarme iskelet dışındaki sistemlerin Türkiye’de bu kadar az oranda tercih edilmesi düşündürücüdür. Taşıyıcı sistemler çeşitli açılardan değerlendirilerek, taşıyıcı sistem seçiminde doğru karar verilmesine katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşıyıcı Sistem, Betonarme İskelet Sistem, Çelik İskelet Sistem, Kompozit Sistem, Prefabrik Sistem

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.01

THE STRUCTURE ANALYSIS OF BUILDINGS IN TURKEY AND SELECTION OF THE STRUCTURE
 
Aim Building structures are assessed with several parameters such as cost, construction time, fire resistance, life cycle, maintenance and repair frequency, and environmental impacts. Building structures are reviewed as masonry, steel framed, wood framed, reinforced concrete framed, composite and prefabricated structures. This study aims to analyze the existing building stock of Turkey and assess the existing buildings in terms of their structural system decisions. Method: Following the comparative assessment of the types of structures based on literature review, assessment criteria for the selection of structural system are determined and a statistical analysis of the existing building stock in Turkey has been made in terms of the use of different structures. A questionnaire was prepared for the architects who decided the structural system in the design phase. Respondents evaluate the structural systems and selection criteria. Statistical analysis is made with the results of the survey. Findings: There is a clear preference for reinforced concrete framed structures in Turkey. A quantitative assessment of the structural systems in the existing buildings in Turkey by 2018 shows that 93.13% of the building stock has reinforced concrete framed. Looking at the individual years in the 2009 to 2018 period, the rate of preference of using reinforced concrete framed structures never went below 89% among all types of structures, but steel framed structure is the most preferred structural system at the end of the survey. Conclusion: It is thought-provoking that although different structures have different comparative advantages, structures other than reinforced concrete framed are preferred so little. The findings will contribute to making the right decision in building structure with the assessment of different structures in different aspects.

Keywords: Building Structure, Reinforced Concrete Framed Structure, Steel Framed Structure, Composite Structure, Prefabricated Structure

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.01

Tam Metin