Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Reyhan ERDOĞAN, Nefise ÇETİN, H. Ekin OKTAY
TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK ÇALIŞMALARINA BAKIŞ
 
Türkiye’de Peyzaj mimarlığı disiplini planlama, tasarım ve bitki materyali olmak üzere üç farklı ana konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyada hızla değişen bilimsel konjonktür içinde tasarım çalışmaları daha öncekilere oranla hızlı bir artış göstermektedir. Aynı şekilde Türkiye’de peyzaj mimarlığı disiplini içinde bilimsel çalışmalar incelendiğinde farklı zamanlarda farklı konulara eğilimlerin arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı peyzaj mimarlığı akademik çalışmalarında tercih edilen öncelikli konuları belirlemek, eğilimler ve çalışılması gereken konuları değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Eğitim, Akademi, Tez

Doi: 10.17365/TMD.201549623

OVERVIEW OF THE ACADEMIC STUDIES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN TURKEY
 
In Turkey landscape architecture discipline works on three major subjects: design, planning and vegetative materials. In world, with the quick change in science conjuncture, design works has been improved than history. In addition to these, when scientific works in Turkey within landscape architecture discipline has been investigated, that in different time are researched different subjects. The aim of this work is that showed to subject of academic works in landscape architecture discipline and evaluate of need to be studied subjects.

Keywords: Landscape Architecture, Education, Academic, Thesis

Doi: 10.17365/TMD.201549623

Tam Metin