Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Görsel Sanatlar  

Erdem ÜNVER
SANATIN VE SANAT EĞİTİMİNİN DEĞER OLUŞTURMADA YERİ VE ÖNEMİ
 
Geçmişten bugüne tüm kültür dönemleri ve toplumsal yapılar zamana uygun ortak amaçlar oluşturdular. Duygu, düşünce ve davranış boyutuyla bir bütünü ifade eden insan iyi, doğru, güzel kavramlarında pragmatik boyutu ön plana çıkan normlarla birliğe, beraberliğe, güçlü olmaya ve mutluluğa yöneldi. Dine, ahlaka, sanata ve genelde bilgiye dönük bu kavramlar, değerler kategorisinde hep yukarılarda tutuldu ve önemsendi. İlkel eğitim öğretileri dahil farklı düzeylerdeki eğitim sistemleri davranış oluşturmada sözü edilen alanları temel sorun olarak gördü. Aslında toplumların kişiliklerini belirleyen, onlara anlam veren kültür dokuları, bu değerlerden başka bir şey değildir. Birlik duygusu, hoşgörü, sevgi- saygı, estetik, kültürel miraslara karşı duyarlık ve benzeri değerler kültürel alanın elemanlarıdır. Değerler nasıl insana özgü ise, sanat ve eğitimi de insana özgüdür. Bu nedenle sanat eğitimi insanlığın eğitimidir. Tarihsel süreçte toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak amaç, teknik ve yöntemlerle dönemin mizacına uygun biçimlenen sanat ve sanat eğitimi, değerler sistemi içinde en az bilim ve teknoloji kadar önem kazandı. Çünkü bilim, teknoloji, kültür ve sanat birbirini tamamlamanın ötesinde, birbirini güdüleyerek gelişmenin temel dinamiği oldular. Geçmişte usta-çırak ilişkisi ile öğretilen ve üretilen, zaman içinde eğitim programlarına kendi ilke ve amaçları ile giren sanat eğitimi; bireylerin ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlar. Ayrıca, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerinin ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine olanak veren süreçleri kapsar.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Değerler

Doi: 10.17365/TMD.201549617

THE SIGNIFICANCE OF ART AND ART EDUCATION in THE PROCESS OF VALUE FORMATION
 
Each period of culture and social structures have created common objectives appropriate for the epoch from the past to the present. Embodying the dimensions of thought and behaviour, man has tended towards unity, cooperation, strength and happiness with the norms in which the pragmatic dimension comes to the fore within the concepts of good, right and beautiful. The notions that are based on religion, art and knowledge, in general, have been considered important in values category. Varied level of education systems including even the primitive education teachings have regarded the above mentioned disciplines as basic problems. Actually, cultural textures, which determine the characteristics of societies, are basically these values. Sense of unity, tolerance, love-respect, aesthetic, and sensitivity to cultural heritage and similar values are the elements in a cultural realm.Values are peculiar to human beings. Similarly art and art education are also peculiar to human beings. Consequently, art education refers to the education of humanity. In the historical process, art and art education, which have been shaped with objectives, methods and techniques, based on the social needs, in accordance with the characteristics of the era, have become crucial as much as science and technology in the value system. Thus science, technology, culture and art have become the fundamental dynamics for the development by not merely complementing but by stimulating each other as well. Art education, based on teaching master-apprentice relationships in the past, and included in education programmes with its own principles and objectives in the course of time, enables individuals to be familiar with national and universal values, to adopt, to develop, and to respect these values. Further to this, art education comprises processes which help individuals to improve their leadership, creative and productive thinking skills to contribute to the development of their countries in national and social terms, to combine scientific thoughts and behaviours with aesthetic values, and to be productive, problem solving, and self-fulfilling individuals.

Keywords: Art, Art Education, Values

Doi: 10.17365/TMD.201549617

Tam Metin