Yıl:2021   Sayı: 22   Alan: İç Mimarlık  

Tuğçe KÖK, Esin FAKIBABA DEDEOĞLU, Meryem YAÇIN
OYUN MEKÂNLARI TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ; IŞIK, RENK VE DOKU
 
Amaç: Erken çocukluk döneminde oyun; ruhsal ve bedensel gelişim açısından önemli bir etkinliktir. Söz konusu aktivite kadar önem taşıyan bir diğer etken ise oyun mekânlarıdır. Bu bağlamda çalışma, kapalı oyun mekânlarındaki tek tipleşmeyi ele alarak atmosfer ve donatı anlamında yaratılan yapay ortamı sorgulamaktadır. Araştırmanın temel amacı 3-6 yaş çocuklar için tasarlanan kapalı oyun alanlarında mekân- donatı ilişkisinin ışık, renk, doku ve malzeme bağlamında analiz edilmesidir. Dolayısıyla bu mekânların çocuk gelişimi ve algısı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Yöntem: Araştırma kapsamında çalışma alanı Ankara’da Cepa- Kentpark- Armada- Next Level- Panora ve Gordion alış-veriş merkezlerinde bulunan kapalı oyun mekânları olarak belirlenmiştir. Ankara’da belirlenen üniversitelerde görev alan akademisyen içmimar ve çocuk gelişim uzmanlarına belirlenen oyun mekânları göz önünde bulundurularak bir anket uygulanmıştır. İstatiksel veri analizleri SPSS Programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamında toplam 64 akademisyen içmimar ve çocuk gelişim uzmanına anket uygulanmıştır. Mekânın algılanması ve deneyimlenmesi noktasında renk, ışık, doku ve malzemenin mekân- çocuk ilişkisi bağlamında sadece cinsiyet üzerindeki önemi yapılan istatiksel değerlendirmeye göre Ortalama ve Standart Sapma; Renk- 2,56 (1,36), Doku- 2,39 (1,39), Malzeme- 2,64 (1,32) ve Işık- 2,19 (1,29) şeklinde değerlendirilmiştir. İki farklı disiplinden uzmanlar için çocuk- mekân açısından değerlendirildiğinde ön plana çıkan ölçütlerin başında yaratıcılık- 4,93 (0.26) ve güvenlik- 4,88 (0.43) unsurları yer almaktadır. Bu rakamlar yapılan istatistik analizlerine göre 5 üzerinden anlamlılık değerini ve parantez içinde standart sapmaları göstermektedir. Sonuç: Bu çalışmada iki farklı disiplinden uzman görüşlerin kapalı çocuk oyun alanlarının tasarımı noktasında söz konusu ölçütlerin değerlendirilmesi noktasında benzer değerlendirmeler yaptıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarımcı, Erken Gelişim, İç Mekân Kriterleri

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.01

EVALUATION OF DESIGN CRITRIONS’ SUPPORTING CHILD DEVELOPMENT IN PLAY SPACES; LIGHT, COLOR, TEXTURE
 
Aim: In early childhood play; is an important activity in terms of mental and physical development. Another factor that is as crucial as the activity’s itself is the playgrounds. In this context the study, examines the artificial environment created in the sense of atmosphere and fittings by addressing uniformization in indoor playgrounds. The main purpose of the study is to analyze the space-fittings relationship in the context of light, color, texture and material in indoor playgrounds designed for children. Therefore, the effects of these spaces on child development and perception will be evaluated. Method: The field of inquiry has been determined as indoor playgrounds in Cepa-Kentpark-Armada-Next Level-Panora and Gordion shopping centers in Ankara. A questionnaire was applied to academician interior designers and child development specialists working at the universities in Ankara. Statistical data analysis was made using the SPSS Program. Results: A total of 64 designers and child development experts were surveyed within the scope of the research. The importance of color, light, texture and material only on gender in the context of space-child relationship at the point of perception and experiencing the space Color- 2.56 (1.36), Texture- 2.39 (1.39), Material- 2.64 (1,32) and Lighting- 2.19 (1.29). For experts from two different disciplines, creativity- 4.93 (0.26) and security- 4.88 (0.43) are the leading criteria when evaluated in terms of child-space. Conclusion: In this study, it is seen that expert opinions from two different disciplines make similar evaluations in the design of indoor playgrounds.

Keywords: Designer, Early Development, Indoor Criteria’s

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.01

Tam Metin