Yıl:2021   Sayı: 23   Alan: Mimarlık  

Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN
MİMARLIK EĞİTİMİNİN CEPHELERİN ALGISAL DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada, Antalya kıyı şeridinde farklı akımlarla tasarlanmış (üniversalizm, rejyonalizm, sinkretizm, kontekstualizm, neovernakülarizm) turizm yapılarının cepheleri-nin, ‘beğeni’, ‘karmaşa’, ‘etkilenme’, ‘aşinalık’ durumu, mimar ve mimar olmayan denek grupları tarafından nasıl algılandığının irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla modern ve postmodern yaklaşımla tasarlanmış 5 farklı akımdan 20 adet turizm yapısının cephesi, 60 kişi tarafından anket yolu ile analiz edilmiştir. Ankette turizm yapılarına yö-nelik cephe özelliklerini sorgulayan sıfat çiftleri, etkileyici/sıradan, özgün/taklit, ka-ba/zarif, mütevazi/gösterişli, karmaşık/sade, aşina/aşina değil, modern/modası geçmiş beş basamaklı anlamsal farklılaşma ölçeği ile değerlendirilmiştir. Anket yolu ile elde edilen veri setlerinin analizi IBM Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 23 For Windows istatistik yazılım paket programı ile yapılmıştır. Çalışmaya başlarken denek gruplarının mimarlık eğitime bağlı olarak algı-davranışsal performansta farklılıkları ola-cağı düşünülmüştür. Bulgular: Mimar grubun, mimar olmayan meslek grubuna göre üni-versalizm, neovernakülarizm ve rejyonalizm akımını beğendiği, etkileyici ve özgün bul-duğu; sinkretizm, kontekstualizm akımlarına ise karmaşık, kaba ve modası geçmiş bula-rak beğenmediği ve sıradan bulduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan analizlerde mimar ve mimar olmayanlar arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görül-müştür. Çalışma sonucunda etkileyicilik, karmaşıklık, aşinalık ve özgünlük sıfatlarının değerlendirilmesinde mimar ve mimar olmayan bireyler arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Mimarlık eğitimi almayan bireylerin geleneksel esintileri taşıyan yapılara aşina olduğu için bu yapıları etkileyici bularak beğendiği; mimarlık eğitimi alan bireylerinse modern ve rejyonalist yapıları etkileyici ve özgün bularak beğendiği sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beğeni, Karmaşa, Etkilenme, Aşinalık, Algı, Tercih, Mimarlık Eğitimi

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.04

PERCEPTIONAL DIFFERENCES IN ARCHITECTURAL FACADE PERCEPTION DUE TO ARCHITECTURAL EDUCATION
 
Aim: In this study, the façades of tourism buildings designed with different currents (universalism, regionalism, syncreticism, contextualism, neovernakularism) on the Antal-ya coastline, in terms of 'taste', 'chaos', 'affection', 'familiarity', by groups of architects and non-architects. It is aimed to examine how it is perceived. Method: For this purpo-se, the fronts of 20 tourism buildings from 5 different styles, designed with a modern and postmodern approach, were analyzed by 60 people through a questionnaire. In the survey, adjective pairs such as impressive / ordinary, original / imitation, coarse / elegant, modest / flamboyant, complex / plain, familiar / unfamiliar, modern / outdated, questio-ning the façade features for tourism buildings were evaluated with a five-digit semantic differentiation scale. The analysis of the data sets obtained through the questionnaire was performed with the IBM Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 23 For Windows statistical software package program. At the beginning of the study, it was thought that the subjects would have perception-behavioral performance differences depending on the architectural education. Results: Unlike the non-architect profession, the architect group liked the universalism, neo-natalism and regionalism movements, found it impressive and original; It was determined that he did not like the synchterism and contextualism movements as complex, rude and outdated. Conclusion: In the analysis, it was seen that the differences between architects and non-architects are statis-tically significant. As a result of the study, it was determined that there are significant differences between architects and non-architects in evaluating the adjectives of expres-siveness, complexity, familiarity and originality. İndividuals who do not have an archi-tectural education are familiar with the traditional inspired structures, and they find the-se structures impressive It is for the individuals who study architecture to find modern and regionalist structures impressive and original.

Keywords: Liking, Confusion, Influence, Familiarity, Perception, Choice, Architectural Education

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.04

Tam Metin