Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Mimarlık  

Aslıhan Ece PAKÖZ
KAHRAMANMARAŞ’TA BİR GEÇ DÖNEM OSMANLI YAPISI: MÜFTÜ RAFET EFENDİ EVİ
 
Maraş, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Kentte özellikle 14. yüzyılda Dulkadiroğulları döneminde imar hareketleri canlanmıştır. Günümüze kadar gelen ve geleneksel şehir merkezini oluşturan eserler bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde de aynı merkezde gelişmeye devam eden kentte, 19. yüzyıla kadar kerpiç evler yapılırken bu yüzyılın sonlarından itibaren kâgir konutlar yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı döneminin son yıllarında yapılmış olan Müftü Rafet Efendi Evi (1896) bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada temel materyaller; geleneksel kent dokusuna ait haritalar, eski fotoğraf ve gravürler, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’nden yapıya ait tescil fişi ile yapıda yapılan incelemeler ve hazırlanan rölövedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan sivil mimari yapılarından Müftü Rafet Efendi Evi incelenerek genel karakteristikleri tanımlanmaya ve yapılan değerlendirmeler sonucunda koruma önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maraş, Geleneksel ev, Mimari, Restorasyon, Müftü Rafet Efendi Evi

Doi: 10.17365/TMD.201549621

A LATE OTTOMAN PERIOD BUILDING IN KAHRAMANMARAŞ: MÜFTÜ RAFET EFENDİ HOUSE
 
Maraş hosted so many civilization througout the history. In this city which improved fairly in Turkish period, public improvements revived specially in 14.century in Dulkakiroğlu period. Buildings that forms contentional city center and came until today began to arise in this period. In this city which continued to improve in Ottoman period in the same center, until 19. century it was only built adobe buildings. And beginning from the end of 19. century, brick buildings were started to built.In this study there is a work of documentation Müftü Rafet Efendi Evi (1896) which made in the last years of the Ottoman period. Maps of the traditional urban fabric, old photographs and engravings, Adana of Culture Heritage Protection Regional Council Office and Kahramanmaras Museum Directorate registration slips structures and prepared plans and drawings of these structures are basic materials in this researc. In this study the general characteristics of the structures described in traditional civil architecture of the city of Müftü Rafet Efendi House and some preservation recommendations are given for the building.

Keywords: Maraş, Traditional House, Architecture, Restoration, Müftü Rafet Efendi House

Doi: 10.17365/TMD.201549621

Tam Metin