Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Mimarlık  

Egemen KAYMAZ, Filiz ŞENKAL SEZER
GÜNÜMÜZ CAMİLERİNDE İÇ ÇEVRE KALİTESİNİN KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA NİLÜFER ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, günümüz camilerinde iç çevre kalitesine dair kullanıcı algısının termal konfor, akustik konfor, görsel konfor ve iç mekan hava kalitesi konularına odaklanarak araştırılmasıdır. Çalışma literatür taraması, kullanıcı memnuniyeti anketinin değerlendirilmesi ve araştırma bulgularının tartışılması olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Yöntem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan ve son otuz yılda inşa edilen on caminin kullanıcılarına iç çevre kalitesi parametrelerini konu alan bir kullanıcı memnuniyet anketi uygulanmıştır. Anket verilerine bağlı olarak, her caminin kullanıcı memnuniyet düzeyi 5’li Likert ölçeğine göre puanlandırılmıştır. Bulgular: Yapma çevredeki iç mekân konfor koşulları ibadet esnasında kullanıcıları fiziksel performansı üzerinde doğrudan etkilidir. Araştırma bulguları bölümünde incelenen konfor parametreleri tablolar halinde sunulmaktadır. Anket sonuçları, bir camideki iç hava kalitesi ve görsel konforla ile ilgili olumsuz görüşlerin dışında, on caminin tümünde kullanıcıların konfor algısının olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Sonuç: İç mekân ile kullanıcılar arasındaki etkileşimi gösteren araştırma bulguları, kullanıcıların refahı ve konforu için sağlanması gereken termal, görsel ve işitsel parametreler göz önüne alınarak yeni camilerin tasarım sürecine aktarılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cami, İç Çevre Kalitesi, Konfor, Kullanıcı Memnuniyeti

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.3

USER SATISFACTION ASSESMENT OF INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY IN TODAY’S MOSQUES: THE CASE OF NILUFER, BURSA
 
Aim: The objective of this research paper is to investigate users’ perception of indoor environmental quality in present-day mosques, focusing on thermal comfort, acoustical comfort, visual comfort and indoor air quality. The study consists of three main parts: literature review, evaluation of user satisfaction survey, and discussion of the research findings. Method: A user’s satisfaction survey was conducted to ten mosques’ users built in the last three decades in Nilufer district, inBursa. The questionnaires were applied to users subjecting indoor comfort parameters of the mosques. In accordance with the survey data, the level of user satisfaction is scored using a 5-point Likert scale for each mosque. Results: The users’ physical performances during worhsip are directly related to the indoor comfort conditions provided in the built environment. In the research findings part, investigated comfort parametersof the survey are presented in tables. Survey results show that the perceptions of comfort for all ten mosques can be considered to be positive, except negative views relating to indoor air quality and visual discomfort in one mosque. Conclusion: The research findings of the interaction between the indoor environment and users can be transferred into the design process of new mosques considering thermal, visual, auditory parameters required for occupant’s well-being and comfort.

Keywords: Mosque, Indoor Environmental Quality, Comfort, User Satisfaction

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.3

Tam Metin