Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Mimarlık  

Mine BARAN, F. Demet AYKAL, Meltem ERBAŞ
GELENEKSEL DİYARBAKIR EVLERİNDE GÖRSEL ETKİ ANALİZİ
 
Amaç: Kentler ve toplumlar, ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak sürekli bir değişim içindedirler. Kentleşme ve modernleşme süreçleri, kentsel alanlarda yapısal dönüşümlere yol açarken çeşitlenme biçimlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle konutlardaki farklılaşmanın en belirgin göstergelerinden biri; imaj, kimlik ve anlam bütününde ortaya çıkan görsel etkidir. Gestalt ilkeleri görsel etkiyi sağlayan bu organizasyonun temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; kentlerin önemli bir parçası olan konutların görsel etkisini oluşturmaya yönelik; imaj, kimlik ve anlam oluşturma tekniklerini Diyarbakır Sur İçi konutlarında ortaya koymaktır. Yöntem: Bu amaçla foto- anket yöntemiyle, Diyarbakır kent kimliğinde önemli yeri olan, geçmişten günümüze kadar farklı mimari dönemlerde inşa edilmiş ve farklı niteliğe sahip sur içi konutlarının görsel etkisiyerinde incelemelerle tespit edilmiştir. Bulgular: Tespit çalışmasında; Diyarbakır İli Sur İçindeki 5 geleneksel ve yakınında bulunan 5 günümüz konutlarının görsel etkileri Gestalt ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışmada kullanılan görsel etki değerlendirme ölçütlerinin tasarlama evresine veri sağlayacağı ve bu konuda yapılacak incelemelere yöntem oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Evler, Gestalt, Görsel Analiz

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.3

AN ANALYSIS OF VISUAL EFFECTS ON THE TRADITIONAL HOUSES IN DIYARBAKIR
 
Aim: Cities and societies are always in change in terms of economic, social and physical ways. Urbanization and modernization processes bring variation forms while they lead to structural transformations in urban areas. One of the most distinctive indicators of differentiation in buildings is visual effect which appears in integration of image, identity and significance. Gestalt principles set ground for this organization which provides visual effect. The aim of the study is to show image, identity and significance creation techniques in Diyarbakır Sur İçi buildings with a view to representing visual effects of buildings as important parts of cities. Method: In this regard, with the photo-questionnaire method, visual effects of Sur İçi buildings which have significant places for Diyarbakır city identity were determined in on-site works. Result: Within determination works; visual effects of 5 traditional houses and 5 new houses near them located at Sur İçi were assessed in Gestalt principles. Conclusion: In conclusion, it is considered to provide data to designing stage of visual effect evaluation criteria used in this study and represent a method to next studies about this issue.

Keywords: Traditional Houses, Gestalt, Visual Analysis

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.3

Tam Metin