Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Mimarlık  

Deniz BALIK
FARK, TEKRAR VE HERZOG & DE MEURON
 
Amaç: Bu çalışma, mimari yüzeylerin katmanlı bir okumasını yapmak üzere fark ve tekrar kavramlarını incelemektedir. Yöntem: Çalışma, söylemsel oluşum geliştirmek amacıyla, kuramsal ve analitik bir araştırma yöntemi izlemektedir. Çalışmanın nitel verileri, çağdaş mimarlık literatüründen elde edilmiştir. Kapsam ve kısıtlar: İsviçreli çağdaş mimarlık ofisi Herzog & de Meuron kapsamında, fark aracılığıyla oluşan tekrarın, yüzeylerin kendi dinamikleri içinden doğan çoklu katmanlar oluşturduğu tartışılmaktadır. Bulgular: Herzog & de Meuron’un yapılarında, düzlemsel örüntülerden üç boyutlu rölyeflere uzanan çeşitlilikteki yüzey etkileri, katlama, ekleme, çıkarma ve çeşitleme gibi yöntemlerle üretilmektedir. Bu çalışmada incelenen yapılar, ipek baskı, damgalama ve kesip yapıştırma gibi teknikler kullanılarak, mimari malzemelerin çok çeşitli özelliklerini ortaya çıkardığı için, dövme, örtü, fotografik görsel gibi kavramlarla nitelendirilmektedir. Sonuç: Bu yazı, Gilles Deleuze’ün fark ve tekrar yaklaşımından yola çıkarak, Herzog & de Meuron’un bu kavramları, taklit etme, aynısını yapma ve kopyalama anlamında değil, test etme, yeniden keşfetme ve dönüştürme kapsamında kullandığını belirtmektedir. Yazıda incelenen yapılar, tekrar eden bir örüntüyü temsil etmekten çok, malzeme, teknik, hacim ve kütlelerin gizli kalmış güçlerini ortaya çıkarmakta ve onları deneysel olarak kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Herzog & de Meuron, Gilles Deleuze, Yüzey, Fark, Tekrar

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.1

DIFFERENCE, REPETITION, AND HERZOG & DE MEURON
 
Aim: This paper investigates how the notions of difference and repetition propose a layered reading of architectural surfaces. Method: The paper aims at developing a discursive formation, and uses a theoretical and analytical research methodology. The qualitative data of the study is mainly obtained from literature on contemporary architecture. Scope: With a focus on the Swiss architectural office Herzog & de Meuron, the paper argues that their buildings produce multiple layers of repetition by means of difference that arises from within the surface. Results: In the architectural works of Herzog & de Meuron, surface effects as diverse as flat patterns and three-dimensional reliefs produce difference and repetition using manipulations such as cut-out, fold, addition, subtraction, variation, and iteration. As this paper shows, Herzog & de Meuron’s architecture is referred as tattoo, veil, and photographic image, since they reveal a wide range of characteristics of architectural materials and methods, such as silk-screening, imprinting, and cutting-out. Conclusion: Drawing from the theories of Gilles Deleuze, this paper states that Herzog & de Meuron use difference and repetition to experiment, reinvent, and transform, rather than to imitate, replicate, and copy. More than representing a repetitive pattern, they reveal and experiment with the hidden forces of materials, techniques, volumes, and masses.

Keywords: Herzog & de Meuron, Gilles Deleuze, Surface, Difference, Repetition

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.1

Tam Metin