Yıl:2021   Sayı: 23   Alan: Endüstri Ürünleri Tasarımı  

Alper ÇALGÜNER
BİR DİZGENİN KAVRAMSAL BİLEŞENLERİ ODAĞINDA, ETKİLEŞİMLİ BİR TASARIM EĞİTİMİ İÇERİĞİ ÜZERİNE SORGULAMA
 
Tasarım eğitimi, bilişsel yaklaşımlar kadar teknolojik değişim, iletişimsel araçlar veya süreli toplumsal eğilimlerle yakın ilişki içinde bulunan ortak sorunsalları barındıran, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu karmaşık işletimsel ağyapı, dizgesel ve sezgisel süreçleri eşzamanlı olarak barındıran deneyimsel bir yaklaşımı gerektirir. Amaç: Çeşitli tasarım disiplinlerine odaklanan bir eğitim modelinin var olan veya olası ölçülebilir çıktılarını tanımlamanın, ölçmenin veya öngörmenin süregelen güçlüğünü göz önünde bulundurarak, bir etkileşimli birliktelik mantığı temelinde, bu çalışma kapsamında bir kavramsal modelin temel çerçevesi yapılandırılmıştır. Yöntem: Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir eğitsel süreç içinde öngörülebilen yenilikçi çıktıların sağlanabilmesi amacıyla, yaygın olarak benimsenen sözcük ve söz dizileri kullanılmıştır. Bu sözcükler ve söz dizileri, alanyazından alıntılanan bir kapsayıcı altyapı üzerinde kodlanarak konumlandırılmıştır. Bu yöntemle oluşturulan kümelenmeler ışığında 8 başlık altında yapılandırılan sınıflandırmalar, etkileşimli bir bilişsel ağ modeli oluşturulması doğrultusunda araç olarak kullanılmışlardır. Bu tablonun bileşenleri, araştırma amaçları doğrultusunda birbirleri ile ilişkilendirilerek yorumlanabilmeleri mantığı üzerine tasarlanmışlardır. Bulgular: Bu çalışmanın kendine has işletim süreci, dizgesel düşüncenin, geleceğe ilişkin kuramsal bir tasarım eğitimi anlayışının ana hatlarının tanımlanması üzerindeki belirleyici etkisini vurgulamıştır. Edinilen bulgular, etkileşimli eğitim modellerinin yenilikçi etkinlikler üzerindeki baskınlıklarını ortaya koymuştur. Sonuç: Araştırmanın özgün bulguları, sezgisel düşüncenin kullanımını düzenleyen dizge yöneltimli eğitsel bir yönergenin, tasarım eğitiminin geleceğine dönük sağlıklı yaklaşımlara ışık tutacağını göstermektedir. Bu çalışmanın çıkarımları ışığında, tasarım eğitimine odaklı başlıca kavramsal etkenler, dizgesel gerekçelendirme, eğitsel kavramların geçici akışkanlığı, bilişsel etkileşim, sürdürülebilir yenilik ve esnek kavramsal tasarılar olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım Eğitimi, Dizgesel Düşünce, Sezgisel Düşünce, Öngörülebilir Yenilikçilik, Etkileşimli Dizge Ağyapısı

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.02

AN INVESTIGATION ON INTERACTIVE THEMES APPERTAINING TO DESIGN EDUCATION, AS CONCEPTUAL COMPONENTS OF A SYSTEM
 
Design education is a highly interdisciplinary area of study, reserving continual common problematics that have close affiliation with technological change, communicative tools or periodic social tendencies, as well as cognitive approaches. This complex operational network necessitates a heuristic approach, involving systemic and intuitive processes synchronously. Aim: Considering the traditional arduousness of defining, measuring or even predicting the existing or probable quantifiable outputs of an educational model focusing on various design disciplines, a basic framework for a conceptual model basing interactive association is constructed, using extensively adopted words or phrases to clarify possible connections for giving way to foreseeable creative ideational strikes in a sustainable educative process. Method: Stated words and phrases are coded and positioned on a comprehensive base quoted from the literature, followed by a mapping via eight generic titles that are used as a tool set for making a classificative settlement on a specific table, peculiar to the research. Components of the table are planned to be associated for an interactive interpretation through the discussion, in the light of the research aims. Results: Intraindividual methodical operation process of this study has shown the decisive effect of systemic thinking in formulating a theoretical guideline for a futuristic design education approach. Particular outcomes point out the actual dominancy of interactive educative models across innovative activities. Conclusion: Particular findings of the research point out that a systems oriented prudential educational guideline, formulating the utilization of intuitive thinking, would revive future-proof approaches concerning design education. Primarily emphasized conceptual factors that are proposed to focus on design education in the light of inferences of this study, are introduced as systemic reasoning, temporal fluidity of educative concepts, cognitive interaction, sustainable innovation and flexible conceptual platforms.

Keywords: Design Education, Systemic Thinking, Intuitive Thinking, Predictable Creativity, Cognitive Interaction, Interactive Systems Network

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.02

Tam Metin