Yıl:2022   Sayı: 25   Alan: Mimarlık  

Yelda DURGUN ŞAHİN
ANKARA'NIN DEĞİŞEN YÜZÜNDE POSTANE BİNALARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ
 
İmparatorluk döneminde İstanbul’da bulunan haberleşme ağı merkezi, T.B.M.M.’ nin kuruluşu ve kurulan yeni Cumhuriyet’le beraber başkent Ankara’ya taşınmıştır. Bu çalışmada, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye’nin modernleşme sürecinin, mimarlık ve şehircilik alanlarındaki karşılıkları, Ankara Ulus Postane yapıları üzerinden incelenmektedir. Amaç: Ulus’ ta inşa edilmiş postane binalarının değişim ve dönüşümü, tarihi çevrenin çok katmanlı, zamana bağlı olarak değişen ve çeşitlenen çoğul kimlikleri göz ardı edilmeden, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Yöntem: Literatür ve arşiv taraması temelinde, kentsel bellek aracı olarak kent planları, fotoğraflar ve kartpostallar kullanılmaktadır. Bu envanterler üç postane yapı ve çevresinin tanımlanmasında görsel, mekânsal ve ilişkisel analiz yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bulgular: Çalışma da ele alınan bu yaklaşım ile Postane yapılarının değişim ve dönüşüm süreçlerini tanımlayan kırılma noktaları tespit edilmiştir. Postane yapıları ve çevresine ait soyut ve somut niteliklerin, tarihsel çevrenin mekânsal kimliğine olan etkileri belirlenmiştir Sonuç: Çalışmada, bütünlüğe bağlı olarak yaşanan yapısal kayıpların, tarihsel çevrenin sürekliliğini negatif anlamda etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Postane Binası, Ankara Kentsel Bellek, Kentsel Kimlik, Bütüncül Değerlendirme

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.03

A HOLISTIC VIEW OF POST OFFICE BUILDINGS IN ANKARA'S CHANGING FACE
 
Communication network centre in Istanbul during the Imperial period, moved to capital Ankara thanks to establishment of T.B.M.M. and Republic of Turkey. In this study, from Empire to Republic of Turkey's modernization process, in the fields of reflection on architecture and urbanism is explored through the Ankara post office building in Ulus. Aim: The change and transformation of the post office buildings built in Ulus is handled from a holistic perspective without ignoring the multi-layered, changing and diversifying plural identities of the historical environment. Method: Based on literature and archive scanning, city plans, photographs and postcards are used as urban memory tools. These inventories allow visual, spatial and relational analysis to be made in defining the three post office buildings and their surroundings. Results: With this approach, which is discussed in the study, the breaking points that define the change and transformation processes of the post office buildings have been determined. The effects of the intangible and tangible qualities of the post office buildings and their surroundings on the spatial identity of the historical environment were determined. Conclusion: In the study, it has been observed that the structural losses experienced due to integrity negatively affect the continuity of the historical environment.

Keywords: Post Office, Ankara, Urban Memory, Urban Identity, Holistic Framework

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.03

Tam Metin