Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Mimarlık  

F. Demet AYKAL, Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Meltem ERBAŞ
ANASINIFLARININ ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR İLİNDEN BEŞ ÖRNEK
 
Amaç: Ergonomik kriteler doğrultusunda kullanıcı nitelikleri ve antropometrik verilerin dikkatle ele alınması gereken mekân türlerinden biri, okul öncesi eğitim birimleridir. Okul öncesi eğitimden istenilen performansın sağlanabilmesi, eğitim programı ve personele bağlı olduğu kadar, bu eğitim kurumları için sağlanan fiziksel koşullara da bağlı olmaktadır. Çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarından anasınıflarında yer alan donanımların ve sınıf boyutlarının çocuklara ait antropometrik veriler göz önünde bulundurularak, yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak ve bu tür düzenlemelerin çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekmek hedeflenmiştir. Yöntem: Bu amaçla Diyarbakır il merkezinde rastlantısal olarak seçilen beş farklı anasınıfı konu kapsamında incelenmiştir. Çocuklar arasında vücut ölçüleri ve oranlarında gözlenen varyasyonlar, onlara özgü antropometrik değerlerin tespiti ve kendi standartlarının oluşturulması için kullanılan oranlar üzerinden hesaplamalar yapılarak, çalışma düzlem yükseklikleri, oturma yükseklikleri, göz hizaları, maksimum uzanma mesafeleri hesaplanmıştır. Elde edilen tüm değerler her okul için ayrı olmak koşuluyla tablolar halinde verilmiştir. Hesaplama sonucu çıkan bu değerler, sınıfların ölçümleri esnasında elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Veriler sonucunda ergonomik ilkelere bağlı olarak önerilerde bulunulmuştur. Bulgular: Çalışma sonucunda incelenen beş okulda tefriş elemanlarına ait sorunların olmadığı belirlenmiştir. Ancak yapısal boyutta tasarımların anasınıfı niteliğinde olmadığı, pencere yüzey alanlarının doğal aydınlatma için yetersiz kaldığı; sınıf ebatlarından bazılarının çocuklar için fazla hareket alanı sağladığından tanımsız olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Tasarım aşamasında anasınıfı olacak birimlerin, başlangıçta belirlenmesi, bu birimlerin dönüştürülmüş mekanlar olmaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Antropometri, Anasınıfı, Eğitim, Donanım

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.5

AN ERGONOMIC EVALUATION OF NURSERY SCHOOL CLASSROOMS: FIVE EXAMPLES FROM DİYARBAKIR
 
Aim: Ergonomic criteria require user characteristics and anthropometric data to be precisely considered in preschool education units. Achieving the desired performance from preschool education depends on educational programs and staff as well as optimal physical conditions. This research was intended to determine whether the equipment and classroom sizes in nursery schools consider children's anthropometric data and to draw attention to the importance of these arrangements on the physical and mental health of children. Method: Five different randomly selected nursery schools in the city of Diyarbakır were examined. The working plane heights, sitting heights, eye alignments, maximum reach distances were considered by calculating the variations in the body measurements and proportions of the children and determining their anthropometric values. All the data are shown in separate tables for each school. The data were compared with the values obtained during the measurement of the classrooms. As a result of these data, this study makes suggestions based on ergonomic principles. Findings: This study determined that there are no problems with staff in the five schools examined. However, in the structural dimension, the designs are not adequate for nursery schools. The window surface areas are inadequate for natural lighting, and some of the classroom sizes are too undefined due to providing too much room for children to move. Results: Nursery schools should be designed from the start according to ergonomic principles and should not be renovated or repurposed spaces.

Keywords: Ergonomics, Anthropometry, Nursery school, Education, Equipment

Doi: 10.17365/TMD.2017.3.5

Tam Metin