Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Aktan ACAR
THE INTERTEXTUAL ODYSSEY OF VITRUVIUS AND DE ARCHITECTURA THROUGH THE ROMAN, MEDIAEVAL, AND EARLY RENAISSANCE DOCUMENTS
 
Objective: The main objective of the study is to investigate the intertextual odyssey of de Architectura and its author Vitruvius between Roman Imperial period and early Renaissance. Method: A comparative literature survey was conducted in recently digitized and publicized Roman and Mediaeval manuscripts, contemporary researches, documents and books. Results: de Architectura and Vitruvius had been cited and quoted rhetorically and technically in numerous handwritten manuscripts until early Renaissance. Every copied manuscript including de Architectura and/or its citation granted its survival. Conclusion: Beside its importance for architecture as a discipline, de Architectura has always been a precious source for history and significant reference book for Latin Language studies. Documents crossed with de Architectura and Vitruvius had been the building blocks of western civilization. The recently publicized and accessible documents are considered as an important opportunity and academic motivation for further comparative surveys on de Architectura and Vitruvius.

Keywords: Vitruvius, Roman Imperial Period, Mediaeval Period, Early Renaissance

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.3

THE INTERTEXTUAL ODYSSEY OF VITRUVIUS AND DE ARCHITECTURA THROUGH THE ROMAN, MEDIAEVAL, AND EARLY RENAISSANCE DOCUMENTS
 
Amaç: Bu çalışma Mimarlık Üzerine On Kitap ve yazarı Vitruvius’un Roma dönemi ile erken Rönesans arasındaki metinler arası yolculuğunu ele almaktadır. Yöntem: Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sayısallaştırılan ve erişime açılan el yazmaları ve çağdaş alanyazın karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular: Mimarlık Üzerine On Kitap, Roma ve Ortaçağ boyunca hem retorik hem de mimari amaçlarla başvurulan bir kaynaktır. Bu dönemler boyunca üretilen ve kopyalanan elyazmaları metnin Rönesans’a kadar kesintisiz yolculuğunu olanaklı kılmıştır. Sonuç: Mimarlık kültürüne yaptığı paha biçilemez katkı biryana, sağladığı tarihsel veri ve yazıldığı dilin dilbilimsel önemi nedeniyle Mimarlık Üzerine On Kitap batı dünyası için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır. Metnin temas ettiği belgeler batı uygarlığının yapıtaşları olarak büyük önem taşımaktadır. Bu belgelerin aydınlatılması ve erişilebilir hale gelmesi ile Vitruvius ve Mimarlık Üzerine On Kitap üzerine yeni, karşılaştırmalı ve eleştirel çalışmalar yapmanın olanağı ve önemi artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vitruvius, Roma İmparatorluk Dönemi, Ortaçağ, Erken Rönesans

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.3

Tam Metin