Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Özgür DEMİRKAN, Selin KARAİBRAHİMOĞLU
GIRESUN MAYOR CAPTAIN YORGI AND HIS CONTRIBUTION TO THE CITY IDENTITY IN THE FINAL PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE
 
Aim: It is the purpose of study to read the effect of the idea of modernization created in the final period of the Ottoman Empire and the accompanying effort to establish modern cities on the sub-province of Giresun, a port city of that period that was economically developed and on the zoning activities of longtime mayor Captain Yorgi and his contribution to the identity of the city. Method: All information regarding the zoning activities of Giresun between the years of 1885-1904 were obtained from written sources, the buildings that exist today, third generation and fourth generation persons who have knowledge about the period, and the Ottoman Archives of the Prime Ministry. Findings: During his time as mayor, Captain Yorgi put his effort into realizing the reforms foreseen by westernization process in which the Ottoman Empire took part on the scale of the city of Giresun. Government House, the Nation’s Garden, the telegraph building are the structures constructed in the period in which Yorgi left his mark on the local administrative center under the control of a central authority in Giresun. Conclusion: During its final years, when Ottoman Empire entered a critical period with respect to zoning and municipality activities, Giresun, as a port city, was differentiated from various other provincial cities, because of the personal efforts of Mayor Captain Yorgi, who played an important role in the construction of the city. Many structures that were built during this period contributed to the identity of the city.

Keywords: Giresun, Captain Yorgi, City Identity, Municipalism

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.5

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI KAPTAN YORGİ VE KENT KİMLİĞİNE KATKISI
 
Amaç: Osmanlı’nın son döneminde, öncelikli olarak yönetim sisteminin yenilenmesine odaklanan modernleşme düşüncesi ve beraberinde modern kentler oluşturma çabasını, dönemin iktisadi açıdan gelişmiş bir liman kenti olan Giresun ve kentte uzun yıllar belediye başkanlığı görevini üstlenmiş Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin imar faaliyetleri üzerinden okumak ve kent kimliğine katkısını tartışmak çalışmanın amacıdır. Yöntem: Giresun’un 1885-1904 yılları arasındaki imar faaliyetlerine ilişkin tüm bilgiler; yazılı kaynaklardan, bugün varlığını sürdüren yapılardan, dönemle ilgili bilgiye sahip 3. ve 4. kuşak kişilerden, Başbakanlık Osmanlı arşivi belgelerinden elde edilmiştir. Bulgular: Kaptan Yorgi görev aldığı bu dönemde, Osmanlı’nın içinde bulunduğu batılılaşma sürecinin ön gördüğü reformların Giresun kent ölçeğinde hayata geçirilebilmesi için çaba harcamıştır. Nitekim bütün resmi dairelerin toplandığı Hükümet Konağı, Millet Bahçesi ve telgrafhane binası, Giresun’da merkezi otoritenin kontrolünde yerel idari bir merkezin mekânsal izleri olarak Yorgi döneminde inşa edilmiş yapılardır. Sonuç: Osmanlı’nın imar ve belediyecilik faaliyetleri açısından oldukça kritik bir sürece girdiği son döneminde bir liman kenti olan Giresun pek çok taşra kentinden farklılaşmış, kentin belediye başkanı olarak Kaptan Yorgi’nin kişisel çabaları, kentin imarında etkin rol oynamış ve bu dönemde inşa edilen pek çok yapı kent kimliğine katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Giresun, Kaptan Yorgi, Kent kimliği, Belediyecilik

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.5

Tam Metin