Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Funda TAN, Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU
SIMULATIVE NOTATION IN ARCHITECTURE: BUILDING INFORMATION MODELLING
 
Aim:The study asserts that Building Information Modelling (BIM) methods, as a new tool of notation in architecture, will have effects on the conventions of the profession. The method of inquiry depends on discourse analyses and simple analytical observations. Discourse analysis is based on French philosopher Jean-François Lyotard’s rhetoric on the correlation between the form of knowledge and social structures. Lyotard shows the effect of common form of knowledge and legitimization mechanisms on society. According to Lyotard, knowledge, which can be either in narrative or scientific form, must be legitimate in order to have a social acceptance whether it is in narrative or scientific form. Thus, each form has different self-legitimizing mechanisms. Today, however, knowledge acquires a new form: information. This revealing form of knowledge does not require to be legitimate to achieve a social acceptance. In the field of architecture, BIM is the informational form of the transmission of architectural knowledge. Findings: This form of informatic notation in architecture differs from previous notation modes. The dominant notation of architectural design in the scientific modern period had been drawings. Computer aided design (CAD) tools which were used in the early years of the digital age, could not remove the representational notation of drawings. BIM, however, is instead a simulative expression than a representation, because of its logic and organization. A representation always is a partial expression of a reality and has a level of ambiguity. For this reason, the representation has been the realm of meaning creation for modern architectural practice which built upon representational notation. On the other hand, representational notation is responsible for the separation between architect and the field of construction. Simulative notation unlike representational notation, demands to be accepted as the reality itself although it is a diminished version of it. Therefore, it does not entail the creation of new meanings, but offers different opportunities, such as precision and testing. Digital information modelling as architectural expression based on a relational database, is a simulation as far as it goes beyond representation. It is a digital twin of a future building, and a relational associative parametric model of the design itself, not an expression of the representation of design. In this respect, it creates a new digital tectonic and digital architectural information flow. As a result, YEM is a simulative architectural notation which implements predominantly digital tectonics over architectural design process.

Keywords: Building Information Modelling, Representation, Simulation, Notation, Meaning, Tectonics

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.15

MİMARLIKTA SİMÜLATİF NOTASYON: YAPI ENFORMASYON MODELLEME
 
Amaç:Bu çalışma, mimarlıkta yeni bir notasyon aracı olarak Yapı enformasyon modelleme (YEM) ’nin mimarlığın gelenekleri üzerinde etkileri olacağını tartışmakta ve YEM ’i yeni bir notasyon aracı olarak incelemektedir. Yöntem: İnceleme söylem analizine ve basit gözlemlere dayanmaktadır. Tartışmanın söylem analizi Fransız düşünür Jean-François Lyotard’ın bilginin formu ve toplumsal yapılar arasındaki ilişki hakkındaki söylemini kendine temel almaktadır. Lyotard bilginin formunun ve kabul görme mekanizmalarının toplumlardaki etkilerini göstermiştir. Lyotard’a göre bilgi anlatısal ya da bilimsel formlarda olabilen bilginin toplumda kabul görebilmesi için meşru olması gerekir. Bu iki bilgi formunun da farklı kendini meşru kılma mekanizmaları vardır. Ancak günümüzde bilgi yeni bir form kazanmaktadır. Enformasyon olarak ortaya çıkan bu yeni formun toplumsal olarak kabul görmesi için kendini meşru kılması gerekmez. Mimarlık alanında da YEM mimarlık bilgisinin iletilmesinin enformatik formudur. Bulgular: Mimarlıktaki bu enformatik notasyon biçimi kendinden önceki notasyon biçimlerinden farklılaşır. Mimari tasarımın bilimsel modern dönemdeki egemen notasyonu çizimdir. Dijital çağın erken yıllarında kullanılan bilgisayar destekli tasarım araçları (BDT) ile çizimin temsili notasyonundan uzaklaşılamamıştır. YEM ise kendi yapısından ötürü temsili değil simülatif bir ifade olarak görülebilir. Temsil gerçekliği kısmen gösterir ve muğlaklık barındırır. Bu sebeple temsil modern mimarlıkta anlamın ortaya çıktığı alan olarak belirmiş ve modern mimarlık pratiği temsili notasyon üzerine kurulmuştur. Öte yandan temsili notasyon mimarı inşa sahasından koparmış ve tasarımın ifadesini üreten kişi konumuna getirmiştir. Simülatif notasyon temsili notasyondan farklı şekilde gerçekliğin kendisiymiş gibi kabul görmeyi talep eder. Bu sebeple yeni anlamlar doğurma konusunda kısırdır ancak kesinlik ve test gibi farklı olanaklar sunar. Mimari ifade olarak dijital bilgi modelleme, bir ilişkisel veri tabanı olarak gerçekliği temsil değil simüle ettiği ölçüde simülatiftir. Tasarımın temsilinin ifadesi değil, ilişkili sınırlı ve parametrik bir model olarak tasarımın kendisinin ifadesi, dijital ikizi olur. Bu ölçüde de ortaya yeni bir dijital tektonik ve dijital mimari bilgi akışı çıkarmaktadır. Sonuç: Sonuç olarak YEM dijital tektoniği baskın bir şekilde hayata geçiren simülatif bir mimari notasyondur

Anahtar Kelimeler: Yapı Enformasyon Modelleme, Temsil, Simülasyon, Notasyon, Anlam, Tektonik

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.15

Tam Metin