Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Büşra AĞAÇ, Fitnat CİMŞİT KOŞ
A CONTEMPORARY REVIEW ON CONCEPTS OF RESPONSIVE DESIGN, COMPONENTS AND PRODUCTION TECHNIQUES IN CASE OF RELATIONSHIPS BETWEEN ARCHITECTURAL PROGRAM AND LANDSCAPE
 
Aim: The boundaries between the 21st-century architectural program and landscape began to disappear and therefore the participant-oriented transformations in the design provided the architectural program and landscape to produce each other. The aim of this study is to examine how architectural program and landscape came to be by investigating the sensitive design methods created during their production and by accepting the architectural program and landscape relation as the focal point. Method: In the study, sensitive approaches in architectural program and landscape intersection were determined through literature surveys and it was supported by contemporary examples from the 21st century. Samples were interpreted and divided into their subheadings, with the help of a matrix, to determine their affinities and contrasts with each other. Findings: Three main approaches were chosen: Design concepts that focus on human between architectural program and landscape, focal points that are divided into subheadings like nature, context, and action, and production formats that are a tool for concrete display formats in 21st Century. Result: When the design concepts, components, and modes of production are supported by the current models, it was seen that the models that have similar approaches are associated with different keywords and different approaches are associated with the same keywords. Hence, sensitivity approaches were observed to expand on a semantic basis.

Keywords: Spatial Intefaces, Responsive Components, Contemporary Production Techniques

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.13

MİMARİ PROGRAM VE PEYZAJ İLİŞKİSİNDE DUYARLI TASARIM KAVRAMLARI, BİLEŞENLER VE ÜRETİM BİÇİMLERİNİN GÜNCEL MODELLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: 21.yüzyıl mimari program ve peyzaj arasında sınırlar erimeye başlamış, tasarımda katılımcı odaklı dönüşümler mimari program ve peyzajın birbirlerini üretmelerini sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, mimari program ve peyzaj ilişkisini odak noktası kabul ederek, üretimleri esnasında oluşan duyarlı tasarım yöntemlerini araştırarak, mimari program ve peyzajın ne şekilde ortaya çıkarıldığını incelemektir. Yöntem: Çalışmada mimari program ve peyzaj arakesitinde duyarlı yaklaşım biçimleri literatür taramaları sayesinde belirlenmiş ve 21.yüzyılda, güncel örneklerle desteklenmiştir. Örnekler, bir matris yardımıyla, birbirleri ile yakınlıklarının ve zıtlıklarının belirlenmesi amacıyla, kendi alt başlıklarına ayrılmış ve yorumlanmıştır. Bulgular: 21.yüzyılda mimari program ve peyzaj arasında insanı odak noktası alan tasarım kavramları, doğa, bağlam ve eylemsel alt başlıklara ayrılan odak noktaları ve somut gösterim biçimleri için bir araç olan üretim biçimleri olmak üzere üç temel yaklaşım biçimi seçilmiştir. Sonuç: Tasarım kavramları, bileşenler ve üretim biçimleri güncel modellerle desteklendiğinde benzer yaklaşımları içeren modellerin şekildeki farklı anahtar kelimelerle ilişkilendiği ve farklı yaklaşımların da aynı anahtar kelimelerle ilişkilendiği görülmüştür. Burada amaç, duyarlılık kavramının genişletilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Mekan Ara-yüzleri, Duyarlı Bileşenler, Çağdaş Üretim Biçimleri

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.13

Tam Metin