Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Eda SELÇUK, Gözde ÇAKIR KIASIF
HOUSING DEMAND AND A SEARCH FOR HOUSING PREFERENCES OF CONSUMERS IN FATIH DISTRICT
 
Aim: This study aims to determine the most effective factors on housing purchase decisions of 414 middle income consumers who have lived in Fatih District between 10 September 2017 and 10 March 2018 and planned to buy a house, and which types of housing are most appropriate for them Method: 16 selection cards were created using an orthogonal experimental design method with conjoint analysis. The selection cards were distributed to consumers and then the consumers were asked to rank the cards according to the housing properties they plan to buy. Results: The conjoint analysis revealed that the most important variable in housing preferences was house price (35.99%), followed by housing location (26.96%) and methods of housing payment (23.47%). In addition, the most preferred housing type was determined to be the house with one bedroom and one living room (1+1), is used for residential purposes, is also close to work place and transportation networks, and can be financed with a housing loan of 250 to 400 thousand TRY. Conclusion: The housing preferences were found to be associated with consumer demographic characteristics and socio-economic status. On the other hand, one of the factors affecting housing preferences is due to security concerns and there is a direct connection between housing location in housing preferences. Moreover, the housing policies, which are the phenomenon of the income, implemented in our country from past to the present day and this situation makes it more difficult in meeting the housing needs of different income groups.

Keywords: Housing Demand, Consumer Housing Preferences, Fatih District, Conjoint Analysis

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.11

KONUT TALEBİ VE FATİH İLÇESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu çalışmada, 10 Eylül 2017 ve 10 Mart 2018 tarihleri arasında Fatih İlçesi’nde yaşayan ve konut satın almayı düşünen orta gelirli tüketicinin konut elde etme kararları üzerinde en çok etkili olan faktörler ve en uygun konut tipinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada konjoint analizi kullanılarak, bir deney düzeni olan ortogonal düzen yardımıyla 16 seçim kartı oluşturulmuştur. Oluşturulan kartlar 414 tüketiciye verilmiş ve satın almayı planladıkları konut özelliklerine göre bu seçim kartlarını sıralamaları istenmiştir. Çalışma kapsamında verilerin analizi yapılarak ilçede ikamet eden tüketicilerin konut tercihlerinde en çok önem verdikleri faktörler ve en uygun konut tipi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda konut tercihlerinde önem verilen en önemli değişkenin (%35,99) konut fiyatı, ikinci önemli değişkenin %(26,96) konutun bulunduğu konum, üçüncü önemli değişkenin ise (%23,47) ödeme şekli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, orta gelirli tüketiciler tarafından en çok tercih edilen konut tipinin; oturma amaçlı olarak, 250bin-400bin TL arasında, konut kredili, 1+1 (1 salon ve 1 odadan meydana gelen) ve konut konumu ile erişilebilirlik (iş yerine ulaşım ağları bakımından kolaylıkla ulaşılan) arasında doğrudan bağlantılı olan konut tipi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmada konut tercihlerinin tüketici demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik durumları ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, konut seçimlerine etki eden faktörlerden birinin güvenlik kaygısından kaynaklandığı ve kişilerin konut tercihlerinde konut konumu ile erişilebilirlik arasında doğrudan bir bağlantı olduğu görülmüştür. Ayrıca, ülkemizde geçmişten günümüze kadar uygulanan konut politikalarında rant olgusu gerçeğinin değişmediği ve bu durumun farklı gelir grubunun konut ihtiyacını karşılanmasını güçleştirdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konut Talebi, Tüketici Konut Tercihleri, Fatih İlçesi, Konjoint Analizi

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.11

Tam Metin