Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Gizem CENGİZ GÖKÇE, Sebahat AÇIKSÖZ
ZİHİN HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE KIRSAL PEYZAJ KİMLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NALLIHAN BEYDİLİ ÖRNEĞİ
 
Hızlı kentleşmenin etkisiyle, kırsal alanların kültürel yapıları üzerinde oluşan baskı kimlik kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, kırsal peyzaj kimliği algısı ile kültürel peyzaj bileşenleri arasında ilişkinin kurulması amaçlanmıştır. Kırsal kimlik algısının çözümlenmesinde Zihin Haritaları bir araç olarak görülmektedir. Bu çerçevede öncelikle çalışma alanı ve konusuna ilişkin veri toplanmıştır. Zihin Haritası Değerlendirme Formu oluşturulmuş ve çalışma alanı olarak seçilen Beydili Mahallesi’nde yapılan toplantıda, yerel halktan seçilen katılımcılara yüz yüze uygulanmıştır. Ankara İli Nallıhan İlçesi’ne ait Beydili Mahallesi (Köyü), doğal ve kültürel peyzaj bileşenleri ile geleneksel kültür yapısını korumuş olması nedeniyle araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Sahip olduğu kırsal turizm potansiyeli de bu seçimde etkili olmuştur. 2012 yılında Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle mahalle statüsü kazanmış olan Beydili, kırsal peyzaj kimliğinin bozulması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çalışmayla elde edilen zihin haritaları, kırsal peyzaj kimliğini yansıtan kültürel peyzaj bileşenlerine göre çözümlenmiştir. Bu haritaların çözümlenmesi ile kültürel peyzaj bileşenleriyle ilişkisi kurulan anlamlı 15 öge saptanmıştır. Haritaların çözümlenmesinde yerel halkın yaşam ortamını bütüncül algılayamaması nedeniyle mekânsal algılama düzeyinin zayıf olduğu; buna karşın, kırsal kimlik algısının yüksek olduğu görülür. Bu çalışma sonucu elde edilen kimlik algısı varlığının, kırsal peyzaj planlama çalışmalarındaki korumaya ve kırsal kalkınma açısından sektörel gelişmelere olumlu katkı koyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Kimliği, Zihin Haritası, Kırsal Peyzaj

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.018.x

THE EVALUATION OF THE RURAL LANDSCAPE IDENTITY BY MIND MAPPING METHOD: THE CASE OF NALLIHAN BEYDILI
 
The pressure on the cultural structures of rural areas can lead to the loss of identity due to the rapid urbanization. In this study, it was aimed to establish a relationship between rural landscape identity and cultural landscape components. Mental Mapping is seen as a tool in the analysis of rural identity perception. In this framework, data on the study area and the subject have been collected. The Mind Map Evaluation Form was created and applied face-to-face to the participants selected from the local residents at the meeting held in Beydili Quarter (Neighborhood) which was selected as the study area. Beydili Quarter (formerly Village) of Ankara Province Nallıhan District has been chosen as research area because of its natural and cultural landscape components and preservation of traditional culture structure. The potential of rural tourism that it has has also been influential in this choice. Beydili which has gained the status of quarter with the amendment made in the Metropolitan Act in 2012 faces the danger of deterioration of rural landscape identity. The mind maps obtained with this study have been analyzed according to the cultural landscape components reflecting the rural landscape identity. By analyzing these maps, 15 significant elements related to the cultural landscape components have been determined. As a result of these analyses the spatial perception level of residents is poor due to the inability to perceive the living environment as a whole; while their perception of rural identity is high. The results of this study suggest that the presence of identity perception will make a positive contribution to the sectorial developments in terms of protection and rural development in rural landscape planning studies

Keywords: Landscape Identity, Mental Map, Rural Landscape

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.018.x

Tam Metin