Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: Mimarlık  

Fatma Sezin DOĞRUER
ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ MEKÂNSAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ÖNLEYİCİ KORUMA AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç: Çalışmada, farklı amaçla tasarlanıp 2011 yılında müze olarak açılışı yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep), yapısal ve mekânsal özellikleri açısından incelenmiş ve bunların önleyici korumaya uygunluğu değerlendirilmiştir. Yöntem: Müzenin mekânsal ve yapısal özellikleri, Kanada Koruma Enstitüsü’nün çerçeve çalışması (2015) temel alınarak müze koleksiyonunun maruz kaldığı bozulma etkenlerine yönelik alınan önlemler açısından incelenmiştir. Bulgular: Müzelerin mekânsal ve yapısal özelliklerinde önleyici korumaya yönelik alınan önlemler sayesinde, koleksiyona zarar veren etkenler ve gün içinde algılanamayan fakat zaman içerisinde biriken bozulmalar ile aniden gelişen büyük hasarlar önlenebilmekte veya sınırlandırılabilmektedir. Müze tasarımlarındaki farklılıklar, müze koleksiyonunun korunmasına yönelik sorunları ve geliştirilen önerileri nitelik ve nicelik bakımından etkilemektedir. Sonuç: Müzeye dönüştürme projelerinde, tasarım aşamasında koruma ihtiyacının belirlenmesi ve önleyici korumaya dair gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Müze binalarının konumlandırması, yapısal durumu, sergi ve depo mekânlarının tasarımı ile kullanılan malzemelerin korumaya uygun özellikte olup olmadığının mimar, tasarımcı ve koruma uzmanları tarafından belirlenmesi ve tasarlanması ideal olanıdır.

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Önleyici Koruma, Müze Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.2

INVESTIGATION OF ZEUGMA MOSAIC MUSEUM’S SPATIAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS
 
Aim: Zeugma Mosaic Museum (Gaziantep), which is affiliated to the Ministry of Culture and Tourism, designed for different function and opened as a museum in 2011, is examined in terms of structural and spatial characteristics; and appropriateness of these to preventive conservation are evaluated in this study. Method: Taking the framework (2015) prepared by Canadian Conservation Institute as a base study, spatial and structural characteristics of the museum are investigated in terms of the taken precautions for the agents of deterioration to which artefacts are exposed. Results: The agents of deterioration to the collection, deterioration that is not perceived in day but accumulated in time and abrupt big damages are avoided or blocked by using precautions of preventive conservation in museums’ spatial and structural characteristics. Differences on design affect the problems and proposals on conservation of the museum collection in terms of quality and quantity. Conclusion: It is important to determine the need of protection in the project process; and required precautions for preventive conservation should be taken in the projects of transforming of the buildings into museum buildings. It is ideal to determine the location of museum buildings, the structural condition and whether the materials are suitable in terms of conservation; and to design the exhibition and storage areas by architects, designers and conservators.

Keywords: Museology, Preventive Conservation, Museum Design

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.2

Tam Metin