Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Mimarlık  

Hakan SAĞLAM
YİNE, YENİ, YENİDEN STRATEJİ OLARAK MİMARİ (VE) BEZEME
 
Amaç: Araştırma, mimarinin görünen somut yapısı ve bezeme arasındaki diyalektik ilişkiye dayalı yapıyı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma, tarihsel süreçte mimarlık ve bezeme arasındaki ilişkiye dair görüşleri kronolojik olarak yeniden gözden geçirmeyi, belli görüş çerçevesinde şekillenen kırılma noktalarını aydınlatarak güncel bir bakışla yeniden tartışır. Böylece bezemenin dolayısıyla mimarlığın çok hassas stratejilere dayalı gelişimini, mekanı oluşturan unsurlar ile onların yansıması ile açıklamaya girişir. Yöntem: Bugünkü mimarlık pratiğinin koşullarının anlaşılması bağlamında tarihsel süreçten faydalanmak, tarihsel kodların/mimari gerçekliği var eden unsurların yardımıyla bezemeye ve dolayısıyla mimarlığa ilişkin yeni bir örüntü oluşturulmaya çalışılmıştır. Tarihsel çizginin sunduğu gel-gitler haritalanarak bezemeye ilişkin kavram-uygulama modeli çıkarılmıştır. Bulgular: Bezemenin biçimsel dönüşümü, herhangi bir andaki formundan çok, arkasındaki anlam ve bu anlamı yorumlayabilen “mimar” kimliğinden kaynaklanmaktadır. Mimar bu durumu stratejik olarak kendini var edebilme adına biçimlendirmektedir. Bu süreç mimarlığın anlaşılması/ anlamlandırılması sürecidir. Sonuç: Yöntem bezeme adına yapılan analizle, bezemenin anlamını çözen tasarımcının var olmak adına mimarlığı çözebildiğini vurgular. Anlamak, ya da arkadaki anlamı çözebilmek tasarımcının zihnindekinden çok var olanın, bir başka değişle mimariyi var eden dolaylı ve dolaysız etkenlerin kodlanmasına dönüşerek, yeni oluşumlara neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Bezeme, Bezemenin Üretimi, Bezeme Stratejisi

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.16

ARCHITECTURE AND ADORNMENT AS A STRATEGY ALL OVER AGAIN
 
Aim: This research aims to reveal the structure that based on the dialectical connection between the architecture and adornment. The study reviews the opinions about the connection between architecture and adornment chronologically, enlightens the breaking points shaped within the frame of a specific opinion and re-discusses them by a current perspective. In doing so, it embarks on explaining the progress of adornment, hence architecture, that based on very sensitive strategies. Method: In the context of understanding the conditions of today’s architecture practice, historical processwas used and a new pattern concerning the adornment, hence architecture, was tried to be made with the help of the historical codes.Tides that the historical line offered were mapped and a concept-practice model concerning the adornment was drawn.Results:Formal transformation of adornment is a process more than its form in any moment, but also the meaning behind it and the “architect” identity that can renders this meaning and using this state in favor of creating himself/herself strategically. This is the process of understanding and making sense of the architecture. Conclusion: The method emphasizes that by analyzing the adornment, the designer who deciphers the meaning of adornment can decipher the architecture in favor of existing. Understanding or being able to decipher the meaning behind it will lead to the new creations by transforming to the coding of existing instead of the ones inside the mind of the designer.

Keywords: Architectural Adornment, Making Adornment, Adornment Strategy

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.16

Tam Metin