Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Serkan YILDIZ, Mustafa YILMAZ, Serkan KIVRAK, A. Burcu GÜLTEKİN
YEŞİL KAMU BİNASI UYGULAMALARINI TEŞVİK EDEN VE ENGELLEYEN ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Hızlı ve kontrolsüz kalkınma sürecinin doğurduğu çevresel sorunların çözümüne yönelik arayışlar, insanların ve diğer canlıların yaşamları üzerinde etkili olan tüm faktörleri içinde barındıran, çevreyi ve beşeri sermayeyi dikkate alan, kaynakların optimum kullanımını amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma modeli olarak “sürdürülebilir” kalkınma kavramını ortaya çıkarmıştır. Geniş hacmi, yüksek doğal kaynak tüketimi ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulandığı ana sektörlerden birisi haline gelen inşaat sektöründe, yapı yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal sorumlulukların dikkate alınması felsefesi ile tasarlanan yeşil binalar ön plana çıkmıştır. Enerji hammaddelerinde dışa bağımlılık ve çevre üzerinde artan baskı gibi birçok neden yeşil binaların Türkiye için önemini arttırsa da, Türkiye’de sadece özel sektörün uygulamalarının görüldüğü, gelişmiş ülkelere kıyasla çok küçük bir yeşil bina sektörü bulunmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yeşil bina sınıfına giren yalnızca 2 adet kamu binası inşa edilmiştir. Kamunun sadece sınırlı yasal düzenlemeler ile değil, bizzat uygulamaları ile de özel sektöre örnek teşkil etmesi, ülkemizde yeşil binaların yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Bu çalışmada kamuda yeşil bina üretimini teşvik eden ve engelleyen unsurların belirlenmesi amacıyla, her yıl önemli sayıda yeni bina yapımı gerçekleştiren bir kamu kurumunda çalışan teknik personelin konuya yaklaşımları irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak kamuda yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Binalar, Kamu Sektörü, Teşvik Edici ve Engelleyiciler

Doi: 10.17365/TMD.2016716522

EVALUATION OF PROMOTERS AND BARRIERS FOR GREEN BUILDING APPLICATIONS IN PUBLIC SECTOR
 
The search for solution of environmental problems caused by the fast and uncontrolled development processes, led to focus on "sustainable" development, which includes all the factors that impact people and other living organisms, takes environmental and human capital into account and aimes optimum use of resources. Due to its high natural resource consumption, environmental impact and large volüme, the construction industry become one of the main sectors in which principles of sustainability must be applied. In construction industry green buildings came to the fore, which are designed to focus attention on the philosophy of environmental and social responsibility throughout the life cycle. Although many reasons, such as the external dependency on energy raw materials and increasing environmental pressure makes the green buildings very important for Turkey, green building sector in Turkey is very small compared to developed countries and there is limited number of green building applications only in private construction sector. So far, in Turkey only 2 public buildings have been built within the green building standarts. To widespread the adoption of green buildings, not to be just limited with only regulations, public must set an example to the private sector itself with applications. In this study, the approaches of technical staff at a public institution, where every year significant number of new building construction is performed, were discussed to determine the promoters and barriers for green building applications in public sector. It is made some proposals to widespread green building applications in public sector.

Keywords: Green Buildings, Public Sector, Promoters and Barriers

Doi: 10.17365/TMD.2016716522

Tam Metin