Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Banu Çiçek KURDOĞLU, Kadir Tolga ÇELİK
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDEKİ KENTSEL DONATI ELEMANLARININ YAŞAM KALİTESİNE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK-EKOLOJİYE VE KİMLİĞE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Kültürel ve sosyal etkinliklerin yer adlığı mekânlarda kullanıcıların hem gereksinimlerini karşılayan hem de sorunlarını çözmeyi sağlayan kentsel donatı elemanlarının yaşam kalitesini arttırma, sürdürülebilir olma, çevreyle uyumlu olma ve kente kimlik katma gibi nitelikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni Yerleşkesi sınırları içinde bulunan kentsel donatı elemanlarının yaşam kalitesine ve kampüs kimliğine katkısı ile ne kadar sürdürülebilir-ekolojik olabildiklerinin tespitine yönelik yerleşke kullanıcıları ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışmasına üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerden oluşan 60 kişilik bir grup katılmıştır. Bu uygulama sonucu elde edilen veriler üzerinde istatistik analizler yapılmıştır. Analizler neticesinde kentsel donatı elemanlarının KTÜ içinde kimlik ve sürdürülebilirlik-ekolojik açıdan katkılarının zayıf, yaşam kalitesine ise orta derecede katkıları olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular paralelinde sorunlar ortaya konulmuş ve çözüme yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Donatı Elemanları, Yaşam Kalitesi, Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Kimlik

Doi: 10.17365/TMD.2016716524

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STREET FURNITURE PLACED AT THE UNIVERSITY CAMPUSES ON QUALITY OF LIFE, SUSTAINABILITY-ECOLOGY AND IDENTITY
 
Street furniture, which meet the needs of users as well as helping them solve their problems in areas where social and cultural activities are conducted, have such characteristics as increasing the quality of life, being sustainable, being in harmony with the surrounding environment and contributing to the identity of the cities. In the current study, a survey study was done with the users in order to identify the contribution of the urban street furniture located within Karadeniz Technical University (KTU) – Kanuni Campus to quality of life and campus identity and how sustainable-ecologic they really are. A group of 60 individuals that is made up of academicians, personnel and students of the university participated in the study. Statistical analyses were performed on the data gathered throughout the study. KTU Campus area has poor contribution to identity and sustainability-ecological traits and average contribution to quality of life.

Keywords: Street Furniture, Quality of Life, Sustainability, Ecology, Identity

Doi: 10.17365/TMD.2016716524

Tam Metin