Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Reva ŞERMET, Murat ÖZYAVUZ
ULUSLAR ARASI YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımından kaynaklı çevre sorunları günümüzde küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit “sürdürülebilir kalkınma” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuş, ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, tüm sektörler çözüm arayışı içine girmiştir. İnşaat sektörünün, konutlardan kamusal alanlara kadar geniş bir yelpazesi olmasından dolayı sürdürülebilir kalkınmadaki sorumluluğu da büyüktür. Bu bağlamda “yeşil yapı”, “çevre dostu bina”, “sürdürülebilir inşaat” vb. kavramların uygulamalarını artırmak için devletler ve sivil kuruluşlar tarafından çeşitli politikalar geliştirilmiş, yapıları ve kamu alanlarını denetlemek amacıyla tüm dünyada özel sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Sistemler belirlenen kriterlere uyan yapıları ödüllendirmektedir. Ancak iklim, kültür, malzeme çeşitliliği, coğrafi ve hukuki altyapı gibi konulardaki farklılıklardan dolayı tek bir sertifikanın bütün ülkelerde kullanılması verimli olmamaktadır. Çalışmanın amacı; sürdürülebilirlik kavramının tanıtılması ve çevre dostu yapılar için geliştirilen, uluslar arası dinamiklerde kabul görmüş, sürdürülebilirlik sertifikalarından LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının incelenerek, Türkiye’ye özgü geliştirilen sertifika sistemine yol göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, LEED, BREEAM, DGNB, ÇEDBİK, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.017.x

ASSESMENT ON INTERNATIONAL GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEMS
 
Rapid population growth, industrialization, weak urban planning and environmental problems driven by unconscientious use of natural resources have created a global threat in modern world. As a preventative measure, “Sustainable Development” concept has emerged. In all industries, we have started observing solutions that promise to provide economic, ecological and social sustainability. The construction industry has also a significant role contributing to sustainability due to involvement in wide variety of projects impacting the environment, such as: housing, public spaces. Therefore, various polices have been developed by governments and civil society organizations to encourage widespread application of “Green Building”, “Nature Friendly Building” , “Sustainable Construction” concepts. Additionally, specialized certifications have been established all over the world to audit public buildings and other structures. Certifications require structures to comply with the criteria that ensure minimal or preferably no damage to the environment, people and climate. Audited structures are documented; compliant ones are rewarded to motivate the other competitive players. However, due the differences in climate, culture, material diversity, geographical and legal issues, one standard certification for all countries is not a viable option. The purpose of the study is to review the concept of sustainability and to influence a unique certification system that is applicable to the projects in Turkey, scrutinizing the internationally accepted LEED, BREEAM and DGNB certificates specialized in new nature-friendly housing projects.

Keywords: Sustainability, LEED, BREEAM, DGNB, ÇEDBİK, Green Building Certificate

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.017.x

Tam Metin