Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Görsel Sanatlar  

Dalila ÖZBAY
RESİM SANATINDA SANATÇININ KİMLİĞİNİ YANSITAN BİR TASARIM ELEMANI OLARAK ÇİZGİ
 
Bir sanat yapıtını biçimlendiren özellikler arasında dönemin sosyal ve tarihsel boyutu, toplumun inançları ve düşünceleri, coğrafi şartları ile birlikte sanatçının kişiliği de önemlidir. Plastik sanatlarda, yapıtın temel unsuru olan çizgi sanatçının kimliğini yansıtmada büyük rol üstlenir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve yaşanan toplumsal değişmelere rağmen en önemli ifade elemanı olarak çizgi, ilk çağlardan bu yana varlığını sürdüren bir iletişim aracı olmuştur. Bir resmi oluşturan tasarım elemanları, nokta, çizgi, form, biçim, doku, ışık ve renk olarak bilinmektedir. Ancak, nokta (iki çizginin kesiştiği yer olarak); form (çizgilerin sınırlandırdıkları ve ışığın etkisi ile hacim kazanabilen alan olarak); doku (alan içerisinde nokta ve/veya çizgilerin toplamından elde edilen varyasyon olarak) ve renk bir yapıtı oluşturan tasarım elemanları olsalar da bu araştırmada sadece çizgi esas alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, bir tasarım elemanı olan çizginin farklı biçim, yön, fonksiyonlara rağmen, dışavurumcu yapısını incelemek ve çizginin karakterini oluşturan sanatçı kimliğinin resim sanatındaki önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi, Resim Sanatı, Sanatçının Kimliği, Dışa vurumculuk

Doi: 10.17365/TMD.2016716517

LINE AS A DESIGN THAT REFLECS THE ARTIST'S IDENTITY IN THE ART OF PAINTING
 
Among the qualities that shape an artwork are the social and historical dimension, beliefs and thoughts of the society, geographical conditions and also important is the artist's identity. In plastic arts, line, as the main element of the work plays a great role in reflecting the artist's identity. Despite technological advances and social changes today, line as an important element of expression has been a communication tool since antiquity. The design elements that constitute a painting are dots, lines, forms, styles, texture, light and color. However, dot (as the intersecting point of two lines); form (as the area bordered by lines and gaining volume by the effect of light); texture (as the variation obtained by the sum of dots and/or lines in the area) and color being the design elements of a work, line is the focus point of this research. The purpose of this work is to analyze the expressive structure of the line and to emphasize the importance of the artist's identity which generates the character of the line besides the line's different stylistic and directional functions as a design element.

Keywords: Line, Art of Painting, Artist’s Identity, Expressionism

Doi: 10.17365/TMD.2016716517

Tam Metin