Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Görsel Sanatlar  

Bülent SALDERAY
PSİKOLOJİK TEMELLİ ZİHİNSEL RAHATSIZLIK, SANAT VE YARATICILIK
 
Bu araştırmada, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasında bir bağın olup olmadığı ve varsa bu bağın ne tür bir bağ olduğu ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, araştırma kapsamında psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasındaki bir bağın olup olmadığına ilişkin, araştırmada bulunmuş araştırmacıların araştırmaları ve görüşleri irdelenmiştir. Bu doğrultuda; psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasındaki bağın tarihsel geçmişi, yapılmış diğer araştırmalar, olumlu-olumsuz ruh hallerinin yaratıcılığa etkisi, psikopatolojinin sanata ve yaratıcılığa etkileri, meslek alanı sanat olan birtakım kişilerin psikopatolojisi ve yaratıcı çıktılarının (eserlerinin) ne olduğu sorgulanarak değerlendirilmiştir. Araştırmada; (1) psikolojik temelli bir takım zihinsel rahatsızlıkların, yaratıcılık unsuru ile birebir bağının olduğu ve bu mevcut bağın meslek alanı sanat olan kişilerin, eserlerinin olumlu anlamda nitelik kazanmasına doğrudan etki ettiği; (2) meslek alanı sanat olan kişilerin, kendi yaratıcı çıktılarını (eser/iş) oluşturdukları sanat alanlarına göre, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlıklarda farklılık gösterdikleri; (3) kişinin sanatçıya ait kişilik yapısına sahip olmasının ve bu durumun, rahatsızlığın bulgusal özellikleriyle bire bir örtüşmesinin, sıra dışı olarak değerlendirilen yaratıcı unsurların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği; (4) güç çevresel faktörlerin ve zorlu yaşantıların sanatçı kişiliği ve rahatsızlığın bulgusal özelliklerine etki etmenin yanında; sıra dışı yaratıcı unsurların ortaya çıkmasına da katkı sağladığı; (5) meslek alanı sanat olan herkesin, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlığı olan istisnai kişilerin sahip olduğu, istisnai yaratıcılık olgusuna sahip olamayacağı; (6) istisnai bu tür durumların normal olarak değerlendirilemeyeceği, daha açık bir ifade ile bunun anormal bir durumu yansıtan özellikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Psikolojik Temelli Zihinsel Rahatsızlık, Yaratıcılık, Hastalık, Bipolar Bozukluk, Depresyon

Doi: 10.17365/TMD.201429193

PSYCHOLOGICAL BASED MENTAL DISORDER, ARTS AND CREATIVITY
 
In the research, it has been evaluated whether there is a connection and if there is, what kind of connection occur among psychological-based mental illness, art and creativity. For this purpose, the scope of research was examined researchers’ researches and their opinions who researched whether there was a connection among psychological-based mental illness, art and creativity. In this direction; it has been questioned and evaluated historical past among psychologically based mental illness, art and creativity, realized other researches, positive and negative moods influence to the creativity, psychopathology effects to art and creativity, some people whose professional field is art, of psychopathology and their creative outputs (works) what is. The conclusions of the research is mentioned that: (1) a number of psychologically based mental disorders have a most efficacious connection with element of creativity and this connection impact directly some people whose professional field is art, getting the qualification in the positive sense for their works; (2) some people whose professional field is art, their creative outputs (work/job) according to the field of art they create, shows a variety in the psychological-based mental illnesses; (3) the person who have the artist's personality structure and this situation when reach an agreement with the symptomal features of the disease, gives rise to the emergence of creative elements which regarded as extraordinary; (4) Besides difficult environmental factors and challenging experiences which effect to artist personality and the symptomal features of the disease, that contribute to the emergence of extraordinary creative elements; (5) all people whose professional field is art, exceptional people with psychological based mental illness that owned, they will not able to have this creativity exceptional; (6) exceptional cases of this type cannot be regarded as a normal, with a clearer expression this is an abnormal condition that reflects the characteristics.

Keywords: Arts, Psychological Based Mental Disorder, Creativity, Illness, Bipolar Disorder, Depression

Doi: 10.17365/TMD.201429193

Tam Metin