Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Görsel Sanatlar  

Semra DOĞAN AK
POSTMODERNİZMDE SKANDAL YAPITLAR
 
Modernizm ile estetik kavramı tartışılmaya başlandığı zamandan günümüze, izleyiciyi galerilerde ve sergilerde Greenberg estetiği karşıtı nitelendirebileceğimiz sanat nesneleri ve imgeleri ortaya çıkmaktadır. Her birinde seyirciyi şok etme amacı güdülürken, izleyiciler tahammülsüzlük göstermeye başlamışlardır. Peki, bu bir başarı mıdır? İktidarın tahakkümleri sonucu sanatçılar tepki gösterme, söz söyleme, diyaloga girme ihtiyacı duymuşlardır. Avangard ve Dada akımların ömrü kısa olmuş ancak, sonraki kuşakların etkileri uzun sürmektedir. Sanatçıların tahrikleri, izleyici, sanat alımlayıcıları ve yorumlayıcılar üzerinde tahammülsüzlüklere sebep olmuştur. İzleyicilerin refleksleri, sanatçıların hedeflediği diyalogların başarısı mıdır? Eleştirmenler imge bolluğundan ya rahatsız olmuşlardır, ya da bunu fırsat bilip metinler üzerine metinler yazmışlardır. Metinlerin sanat eserleri önüne geçmiş olması, sanat yapıtlarının özgünlüğü hakkında rahatsızlıkları palazlandırmaktadır. Sanatta skandalın bir gereklilik olup olmadığını, sanat tarihinde örnekler ile belgelemeyi amaçlayarak bir açıklık getirme güdüsüyle yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Estetik, Anti-Estetik, Postmodern, Güncel, Tahammül, Tahrik, Tahakküm

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.015.x

SCANDAL WORKS IN POSTMODERNISM
 
From the time till the concepts of aesthetic in art has been argued on, the art works qualified as anti-Greenberg aesthetic images and objects are seen by the observers. Each of them aim to shock the spectators and observers that has started to intolerate. All right, is that an accomplishment already? Due to domination of power, artists have been in need of showing discussions, reaction or disargeement. Avangard and Dada has longed short, but had a specified length on the latter undeniable grandeur. Provocations of the artists, have aroused impatience on audience, art spectators and critics. Are three aims of artists to reach a dialogue by the way of audience reflections. Critics are both disturbed with the multitude of images, or have written many critics owing to them. The importance of critics, have aroused disturbance from uniqueness of art images. Aimed to write this essay to prove as if art is in need of scandalous projects, by examples in history.

Keywords: Aesthetic, Anti-Aesthetic, Postmodern, Contemporary, Endurance, Provocation, Domination

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.015.x

Tam Metin