Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

B. Ece ŞAHİN
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDA İNFORMEL ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Amaç: Eğitim süreçlerinde informel öğrenme deneyimlerinin taşıdığı önem doğrultusunda, okullarda öğrencilerin kendi tercihlerine uygun olarak, bireysel ve küçük grup çalışabilmelerine olanak veren mekânların yaratılması bir gereklilik halini almıştır. Bu bağlamda çalışmada, mimarlık eğitimi için tasarlanacak okulların belirtilen yönde geliştirilmesine katkı sağlayan bir değerlendirme sunabilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın hedefi, çalışmanın gerçekleştirildiği mimarlık bölüm binası özelinde informel çalışma açısından eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi değildir. Yöntem: Mimarlık öğrencilerinin eğitim ortamında informel çalışma gereksinimleri ve aradıkları mekânsal niteliklere ilişkin görüşlerini öğrenmek için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Öğrenciler düşüncelerini yazılı olarak ifade etmiştir. Çalışma, eğitim mimarisini etkileyen konuların tartışıldığı seçmeli derse katılarak, konu bağlamında bilgi edinen, gönüllü 31 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yorumları ve literatür araştırması bulguları birlikte yorumlanarak, tasarım süreçlerine ışık tutacak temalar belirlenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin görüşleri ışığında mimarlık eğitim sürecinde informel çalışma ortamlarının önemi ve gerekliliğine; okul içerisinde konumlandırılmasına; mekansal ilişkilerinin sağlanmasına; düzenlenme alternatiflerine ve temel mekansal niteliklerine işaret eden temalara ulaşılmıştır. Sonuç: Mimarlık öğrencileri tarafından bireysel ve küçük grup çalışma alanlarının ayrılması ancak öğrenciler arasındaki etkileşimin engellenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Çalışma alanlarında esnekliğin ve konfor koşullarının önemi vurgulanmıştır. Görsel konfor açısından gün ışığı kontrolü sağlanması; işitsel konfor açısından çalışma farklılıkları kaynaklı sorunların engellenmesi; termal konforun informel çalışmalara olanak tanıyan sirkülasyon alanlarında sağlanması önemli görülmüştür. Teknolojik destek açısından priz sayısının yeterli olmasının önemi ifade edilmiştir. Dış mekân ilişkisi, çalışma mekanının niteliğini olumlu yönde etkileyen bir özellik olarak nitelendirilmiştir. Mimarlık eğitim sürecinin desteklenmesi açısından mimarlık okullarında informel öğrenme mekânlarının geliştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırmada sunulan temaların tasarım süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnformal Öğrenme, Okul Mimarisi, Mimarlık Eğitimi

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.7

A RESEARCH ON INFORMAL STUDY NECESSITIES AT EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF ARCHITECTURE STUDENTS
 
Aim: Considering the significance of informal learning experiences during educational processes, creating environments enabling students to study individually and in small groups at schools has become a necessity. Overall aim of this study is to present an analysis that will contribute the development of the schools to be designed for architecture education in this aspect. Method: The study was done with contributions of 31 volunteer students eliciting about the subject by attending the elective course in which topics affecting education architecture. Views of students about their informal study necessities and desired spatial features of their educational environment have been learned by using open-ended questions. Students expressed their opinions in written form. The themes which would flash the designing processes have been revealed by interpreting the conclusions of the students and findings of literature research. Findings: The necessity of informal study environment during architectural education process; locating them inside the school; providing its spatial connections; alternatives of its organization and basic spatial features have been the achievements in the light of student views. Conclusion: Students need to separate planning of spaces for individual and group work; to provide visual, auditory and thermal comfort; technological support and relationship with outdoor space at the studying environment. In terms of support of the architectural education process, it is necessary to give importance to the development of informal learning spaces. In this context, it is thought that the themes presented in this research will contribute to the design of informal learning spaces in architecture schools.

Keywords: Informal Learning, School Architecture, Architectural Education

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.7

Tam Metin