Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Gizem ÖZKAN ÜSTÜN, Pınar DİNÇ KALAYCI
MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNDE YÖNTEMSEL YAKLAŞIMLAR
 
Mimarlık, disiplinler arasıdır. Disiplinler arasılık, disiplinlerin birbirleriyle etkileşimleri, birbirlerinden beslenmeleri ve çıkan ürünün bileşke disiplinlerin girdilerini içerme durumudur. Mimarlığın ilişki içerisinde olduğu disiplinlerden olan müzik ile arasındaki etkileşim tarih boyunca sorgulanmıştır. Metaforik, analojik ve sayısal tabanlı benzerlikler kurulduğu gibi, daha teknik konularda da ilişkiler kurulmuştur. Kurulan bu bağlantılar figüratif, grafik içeriklidir. Birçok yöntemsel yaklaşım geliştirilmesine rağmen ortak tasarım metotlarının oluşmaması söz konusudur. Dolayısıyla, disiplinler arası içerikte mimarlık ve müzik çakışımının mimarlar, tasarımcılar ve düşünürler tarafından nasıl ele alındığının incelenmesi bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Bu çalışma, Antik Çağ’dan günümüze kadar mimarlık ve müzik arasında kurulan ilişkileri irdeler, mevcut ilişkilerin ötesinde algısal boyutta ve figüratif benzerliklerden uzak, yeni bağlantıların ve yaratıcılığı olumlayabilecek sorgulamaların gerekliliğine işaret eder.

Anahtar Kelimeler: Müzik-Mimarlık İlişkisi, Mimarlıkta Analoji, Mimarlıkta Metafor, Mimari Biçim

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.013.x

METHODOLOGICAL APPROACHES IN ARCHITECTURE-MUSIC INTERACTION
 
Architecture is interdisciplinary. Interdisciplinarity is the interaction of disciplines with each other, interacting with each other, and the state that the end product includes the data of resultant disciplines. The interaction between architecture and music, which is one of the disciplines in which it is related, has been questioned throughout history. While metaphorical, analogical and numerical based similarities have been established, and in more technical terms relations have been established. These links are figurative, graphical content. Although many methodological approaches have been developed, the common design methods do not occur. Therefore, the study of how architecture and music are intertwined by architects, designers and thinkers in the interdisciplinary context constitutes the method of this study. This study examines the connections between architecture and music that have ever occurred since Antique Ages and points out the necessity of questioning beyond the existing relations in perceptual dimension and figurative similarities that can affirm new connections and creativity.

Keywords:

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.013.x

Tam Metin