Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

Naime Esra AKİN
MİMARLIK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ AÇILIMLAR
 
Amaç: Hızla değişen teknolojik olanaklar, toplumsal değerler ve kentsel dinamikler, mimarlık eğitimine yaklaşımı değişime zorlamaktadır. Mimarın toplumdaki rolü, “yıldız tasarımcı”dan “teknik çizer”e dönüştükçe, üniversitelerdeki eğitim, teknik yüksekokul programı haline gelmektedir. Mimarlık eğitimi, yeni iş alanlarının üretilmesine yönelik yaklaşım ve yöntemlerin de öğretildiği bir vizyonla yeniden yapılandırılmalıdır. Bu makale, mimarlığın yenilikçi ve girişimci vizyonla daha iyi çevreler oluşturmak için teknolojiyi kullanmak üzerine yapılan süreçlere dair bilginin analizidir. Yöntem: Konuyla ilgili açılmış olan derse devam etmiş olan, 112 öğrencinin projeleri ile ders surecinde gerçekleştirilen tartışmalar retrospektif olarak değerlendirilmiş, her yarıyıl iki kez oluşturulmuş olan bağımsız jüriler ile bir ulusal çalıştayda gerçekleştirilen sunumlar bağlamında yapılan tartışmalarda ortaya çıkan görüşler sürecin çıktılarını değerlendirmek açısından veri olarak dikkate alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin çoğunluğunun iletişim ve elektronik teknolojilerini problem çözme aracı olarak daha önce kullanmamış oldukları, çoğunluğun bu yeni yöntemden haz aldıkları ve lisans ustu programa devam etme ve/veya bir araştırma programında yer alma konusunda istekli oldukları, devam edenlerin tamamının yalnız ya da ekip çalışması yaparak, mimarlık alanına ait 14 konuda 64 adet yaratıcı proje geliştirerek başarılı oldukları saptanmıştır. Mimarlık ile mekatronik mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışmasından daha iyi bir çevre için çözümler üretilebileceği ortaya çıkmıştır. Sonuç: Mimarlık bilgisi, araştırma, inovasyon ve girişim projeleri üretmeye yönelik yaratıcı yaklaşımı aktive etmektedir. Mimarlık eğitiminin akademik ve profesyonel alanlarda etkinliğini arttırabilmesi için, iletişim ve elektronik teknolojilerinin eğitime girmesi gerekmektedir. Ekip çalışması hem kavramsal yaklaşım, hem de uzmanlık desteği açılarından yaratıcılığı desteklemekte ve is kurma cesaretini arttırmaktadır. Disiplinlerin ortak çalışmasını düzenleyen yeni programların üretilmesi, yeni iş alanlarının yaratılması için olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Eğitim, Teknoloji, Yaratıcılık, Girişim, Yenilik, Mekân

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.6

INNOVATIONAL AND INTERPRENEURIAL APPROACHES IN ARCHITECTURAL EDUCATION
 
Aim: Rapidly changing technology, social values, and urban dynamics, pushes architectural education change. As long as role of the architect skipped from the “star-architect” to the “draftsman”, the university education turnes into a technical high school program. Architectural education has to be re-structured promoting new fields of business. This article is an analysis of the process using technology for producing better environments. Method: Discussions on the projects of 112 students attending to the courses related to the subject were evaluated; related consents of the advisory juries and a national workshop event were regarded as the data of the outcomes. Findings: A large portion of the students has lack of experience in using information technologies as problem solving tools; they enjoy this new method; they demonstrate hope for being a part of the future of the scope and method of this design method as a graduate student or a researher; all students who were present at the course were successful for developing 64 projects on 14 subjects of architecture. Architecture and mechatronics disciplines can work together under new programs for producing solutions for a better environment. Conclusion: Architectural knowledge activates the creative approach towards production of research, innovation and interpreneurship projects. Communication and electronic technologies are crucial to be involved in architectural education curriculum to be more effective. Teamwork increases creativity and encouragement both for the conceptual approach and the proffessional support. Producing new programs organizing the coordinated practice of variying disciplines will support the creation of new fields of business.

Keywords: Architecture, Education, Technology, Creativity, Entrepreneurship, Innovation, Space

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.6

Tam Metin