Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Levent ARIDAĞ, Fitnat CİMŞİT KOŞ
MİMARLIK EĞİTİMİNDE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Güncel tasarım yöntem ve stratejileri, teknolojik inovasyonlara bağlı üretim modellerinden bağımsız düşünülemez. Gerek temsil düzleminde, gerek fabrikasyon araçlarına bağlı üretim esas ve süreçlerinde güncel tasarım araçlarının, strüktürel tasarım modelleri ile etkileşimi çalışmanın kuramsal esasını oluşturmaktadır. Çalışmanın eylem pratikleri ile ilişkileri mimari eğitim ortam ve süreçleri içinde değerlendirilecektir. Kuramsal bilginin yanı sıra, oluşan güncel tasarım startejilerinin mimarlık eğitiminde karşılık isteyen yeni temsil araç ve yöntemleri bu çalışmanın esas tartışma konusunu oluşturmaktadır. Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıfında yürütülen “Taşıyıcı Sistem Tasarımı” dersi kapsamındaki yeni yöntem arayışları ile bu yeni temsil araçları sorgulanmaktadır. Öğrencilerin kuramsal bilgi olarak edindikleri düşünsel pratiğin eğitim içinde eylemsel pratiğe dönüşmesi için tasarlanan bu araçlar ve oluşan sonuç ürünler bu çalışmanın örneklemlerini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Taşıyıcı Sistem, Strüktür Tasarımı, Geometri, Grid, Topoloji

Doi: 10.17365/TMD.2016716516

CURRENT APPROACHES IN STRUCTURAL DESIGN IN CASE OF ARCHITECTURAL EDUCATION
 
The current design methodologies and strategies can’t be considered independent from technological innovations and production methods. The conceptual framework of this study is based on the interactions between structural design models and current design approaches due to the fabrication tolls both in presentation context and production processes. The relation between the concept and the practices will be considered in education process and context. This new design strategies in architectural education with new tools and processes is the main concern and discussion of this paper. In this research the experiences in the course titled ‘Structural System Design’ in Beykent University Department of Architecture will be evaluated due to current approaches in structural design. The case studies are the student’s final products including new tools which are cases for transformation from intellectual practice based on theoretical knowledge to actual practices.

Keywords: Architectural Education, Structural System, Structural Design, Grid, Topology

Doi: 10.17365/TMD.2016716516

Tam Metin