Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Filiz SENKAL SEZER, Yasemin ERBIL, Dilek MURAT
MİMARLIK EĞİTİMİNDE DUYGUSAL ZEK – AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmada mimarlık öğrencilerinin akademik başarısının duygusal zekâ kavramıyla ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma tasarlanmıştır. Öncelikli olarak; • Genel akademik başarı – EQ ilişkisi, • Mimarlık eğitiminde yer alan başlıca ders gruplarının EQ ile ilişkisi, • Mimari tasarım derslerindeki başarının EQ ile ilişkisi, • Mimari tasarım derslerinin mimarlık eğitiminin odağında yer alması sebebiyle ayrıca tasarım derslerinden ilk seferde geçen ve dersi tekrarlayan öğrencilerin başarı durumu – EQ ilişkisi de incelenmiştir. Araştırmada duygusal zekâ profilini ölçmek amacıyla Bar-On’un geliştirdiği beş boyut ve on beş alt boyuttan oluşan Duygusal Zekâ Envanteri (EQ-i) kullanılmıştır. Çalışmada, duygusal zekâyı oluşturan boyutlar (kişisel beceriler, kişilerarası beceriler, uyumluluk, stres yönetimi, genel ruh durumu) ve bunların alt boyutlarına yönelik analizler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde güvenilirlik analizi, frekans dağılımları, korelasyon analizi, independent samples t test, one-way anova analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal zekânın genel akademik başarıyla ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna karşılık sadece Mimari Tasarım dersleri ile doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tasarım derslerindeki akademik başarının kişisel beceriler boyutunda görüldüğü tespit edilmiştir. Buradan hareketle mimarlık eğitiminin temelini oluşturan tasarım derslerindeki başarının adayların duygusal zekâ düzeyleri ve kişisel becerileriyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Duygusal Zeka, Mimari Tasarım, Akademik Başarı

Doi: 10.17365/TMD.2016716515

A STUDY IN THE CORRELATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ARCHITECTURE EDUCATION
 
This study was designed to correlate the academic achievement of architecture students and the concept of emotional intelligence. Essentially the following were examined: • The correlation between academic achievement and EQ, • The correlation between the principal courses of architecture education with EQ, • The correlation of academic achievement in Architectural Design classes with EQ, • Because architectural design classes are in the center of the architecture education the correlation between EQ and students that pass or fail the class in their first attempt were examined. In this study the Emotional Quotient Inventory, this was developed by Bar-On to measure emotional intelligence profile and composed of five scales and fifteen subscales. For the analysis of the data collected parametric statistic tests were used. The study has shown that emotional intelligence does not correlate with general academic achievement. Nevertheless a connection that is directly proportional to Architectural Design classes and that was statistically significant was found in the study. From this point of view it has been concluded that academic achievement in design classes, which is the basis of architecture education, is connected to the emotional intelligence and intrapersonal skills of students.

Keywords: Architecture Education, Emotional Intelligence, Architectural Design, Academic Achievement

Doi: 10.17365/TMD.2016716515

Tam Metin