Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

Hande ASAR, Pelin Dursun ÇEBİ
MİMARİ TEMSİLDE KİŞİSEL ANLATILAR: KARIŞIK YAPILI TEMSİLLER VE DİLLENDİRDİKLERİ
 
Amaç: Bu çalışma karışık yapılı mimari temsilleri kişisel bilgi kuramı üzerinden okuyabilmek ve ifade biçimlerindeki kişiselliği açabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın temel sorusu ise şu şekildedir: Karışık yapılı temsillerde hangi bilgi katmanları çakıştırılmakta, bu temsiller nasıl bir anlatı ve performatif an kurmaktadırlar? Yöntem: Mimari temsil ve onun geçmişten günümüze değişimi, dönüşümü irdelenmiştir. Bu dönüşüm bağlamında kişisel yaklaşımlara olanak tanıyan karışık yapılı temsiller ve bu temsillerin kuramsal zeminini beslediği düşünülen Polanyi’nin kişisel bilgi kuramı tartışılmıştır. Mimarlıkta kişisel bilginin bir görünümü olduğu hipotezine dayanan karışık yapılı temsillerin tasarım anlayışlarını çözümleyebilmek için özgün bir yapma biçimine sahip bir isim olduğu düşünülen Perry Kulper’ın çalışmalarından örnekler seçilmiş, bu örnekler ve anlatıları üzerinden karışık yapılı temsillerin nasıl ve neden üretildikleri irdelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda bu türden temsillerin ne tür bir anlatı sunduğu tartışılmıştır. Bulgular: Seçili örnekler üzerinden karışık yapılı temsillerin ne türden bilgi katmanları içerdikleri ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair kişisel yaklaşımlara değinilmiştir. Kulper’ın oluşturduğu teknikler üzerinden bakılan bu yaklaşımlar sonucunda karışık yapılı temsillerin ilişkisel bir sentez kurabilmek ve temsilin kavramsal yönünü kuvvetlendirebilmek adına performatif birer düşünme ve ifade aracı oldukları ifade edilmiştir. Sonuç: Karışık yapılı temsiller tasarım ve temsil bilgisi ile kişisel bilginin iç içe geçmesini sağlayabilen ve bu anlamda hem teknik hem de mekânsal veriye dair katmanlar içerebilen temsillerdir. Bir söylem içermeleri dolayısıyla da temsili öznel ve performatif kılmaya olanak verebilirler. Karışık yapılı temsiller bağlamında kurulan tüm bu ilişki biçimleri ise mimarlık öğrencileri ya da mimarlığın kavramsal yönüyle ilgilenen tasarımcılar, araştırmacılar için oldukça zihin açıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Temsil, Karışık Yapılı Temsiller, Katmanlı Anlatılar, Kişisel Bilgi

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.4

PERSONAL NARRATIVES IN ARCHITECTURAL REPRESENTATION: MIXED STRUCTURED REPRESENTATIONS AND THEIR DISCOURSES
 
Aim: This study was carried out in order to read mixed architectural representations through the theory of personal knowledge and to decode the concept of personality in the form of expression. Thus, the main question of this study is defined: What kinds of knowledge layers are superimposed on mixed structured representations and how do these representations establish a narrative and performative moment? Method: Architectural representation and its transformation from past to present are investigated. ‘Mixed structured representations’ that allow personal approaches and the theory of personal knowledge of Polanyi, which is supposed to feed the theoretical background of these representations are discussed. In order to explore mixed structured representations that appear as the reflection of personal knowledge in architecture, examples from the works of Perry Kulper were chosen to be analyzed. Through these examples, it is aimed to investigate how and why the mixed representations are produced. As a result of the obtained data, what kinds of narratives that these types of representations present are discussed. Findings: Through the selected examples, what kinds of knowledge layers are contained in mixed structured representations are expressed and personal approaches regarding how relations between these layers are established are explained. These approaches which are examined through Kulper’s techniques show that mixed structured representations are a performative means of thinking and expression in order to build a relational synthesis and to strengthen the conceptual aspect of representation. Conclusion: Mixed structured representations are representations that can provide both design and representation knowledge intertwined with personal knowledge, and in this sense, include layers of both technical and spatial knowledge. Because they contain personal narratives, they can also make the architectural representation subjective and performative. All of these forms of relationships established in the context of mixed structured representations can be quite eye-opening for architecture students or designers and researchers interested in the conceptual direction of architecture.

Keywords: Architectural Representation, Mixed Structured Representation, Layered Narrations, Personal Knowledge

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.4

Tam Metin