Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Onur ERMAN, Nur YILMAZ
MİMARİ TASARIMDA KONSEPT VE BAĞLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE
 
Mimari tasarım, özel bir alanda, özel bir problem için uygun çözüm arayışı olarak tanımlanabilir. Yapı bulunduğu yere aittir ve tasarımın özgünlüğü ile yapının bulunduğu yerin özellikleri arasında kesin bir bağlantı olduğu açıktır. Yer ile kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Tasarım problemi yere ait unsurlardan gelen verilerle çözümlenir. Bu anlamda mimari tasarım süreci, yere ait özelliklerden beslenen düşün temelli edimsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu çalışma yere ait bağlamsal koşulların mimari tasarım sürecinde konsept kavramıyla ilişkisini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle konsept kavramı ve konsepti oluşturan bileşenler (tasarımcı, problem ve bağlam) tanımlanmaya çalışılmıştır. Ulaşılan bilgiler ışığında mimari tasarımda konseptin oluşum süreci kavramsallaştırılarak Mimari Tasarımda Konsept Üretme Süreç Modeli adı altında ifade edilmiştir. Ardından konsept bileşenlerinden biri olarak bağlam kavramının konsept ile ilişkisi açıklanmış ve ilişki örneklerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen tespitler ışığında bağlamın konsept kavramı ile umursamazlık, karşılıklılık ve çatışma durumuyla ilişkide olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Konsept, Konsept Bileşenleri, Bağlam, Mimari Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.012.x

ON THE RELATION OF CONCEPT TO CONTEXT IN ARCHITECTURAL DESIGN
 
Architectural design can be defined as the search of a suitable solution for a specific problem in a specific field. The building belongs to where it is located, and it is obvious that there is a definite relation between the originality of the design and the characteristics of the place. The design problem is solved with the help of the data obtained from the place. In this manner, the architectural design is not free from the place; it is a cognitive process that is fed from the characteristics of the place. This study aims to evaluate the relationship of concept with the contextual conditions of the place in the architectural design process. In this respect, the main three elements (designer, problem and context), which effect concept were defined and the role of the context. "Process of concept production model in architectural design" has been contextualized within the scope of this study with the purpose of providing an insight on how concept is obtained during the design process. Afterwards context, as one of these elements in process of constituting the concept, were tried to determine with the help of the samples. Three different relation types between concept and context have been set forth: indifference state, reciprocity state and conflict state.

Keywords: Concept, Compounds of Concept, Context, Architectural Design

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.012.x

Tam Metin