Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Fatmanur BARAN, Fatih SEMERCİ
MİMARİ SUNUM TEKNİKLERİNDE DEĞİŞİM SÜRECİNİN MİMARİ DEĞERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gelişen teknolojiyle yaşamın hemen hemen her alanında yaşanan dönüşüm, özellikle dijital teknolojinin bireylerin yaşamında önemli yer ettiği 21. yüzyıl ile mimari değerlerin sunulmasında yeni tekniklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada değişen zaman şartlarında, zamanın gerekliliklerine yönelik tasarımcıların kullandığı mimari sunum tekniklerinin süreç içindeki dönüşümü ele alınmıştır. 21. yüzyıla kadar kısıtlı ve sınırlı imkânlarla yapılan üretimin, gelişen teknolojinin sağladığı sınırsız tasarım özgürlüğü ile nasıl rahatlayarak esnek bir boyut kazandığı ve bu özgürlüğün mimari ürünlere ve değerlere nasıl yansıdığı üzerinde bulgular elde edilmiştir. Sunum tekniklerindeki değişime dayanarak tasarımın dijital ortama taşınmasıyla, mimaride var olan estetik, işlevsellik, form, kitle ve geometri değerlerindeki değişim ele alınarak farklı dönemlerde kullanılan teknikler, bu değerler üzerinden analiz edilerek yorumlamalar yapılmıştır. Sonuç olarak, sunum tekniklerinin dijital teknolojiye uyum sağlayarak değişmesi, bu teknolojinin günümüzde çoğu tasarımcı tarafından tasarımın her evresinde kullanılmasını önemli hale getirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mimari Değişim, Mimari Sunum, Mimari Sunum Teknikleri, Teknoloji, Mimari Teknoloji

Doi: 10.17365/TMD.2016716514

EVALUATION OF CHANGE PROCESS IN ARCHITECTURAL PRESENTATION TECHNIQUES IN TERMS OF ARCHITECTURAL VALUES
 
Transformation nearly in every area of life due to the developing technology, especially with the 21st century in which digital technology takes an important part in the lives of individuals, ensured the emergence of new techniques in the presentation of architectural values. Discoveries were made on how production which was made via limited facilities until 21st century gained a flexible dimension via limitless design freedom provided by developing technology and how this freedom is reflected upon the architectural products and values. Due to the transfer of design to digital environment via the change in presentation techniques, techniques used in different eras were analyzed and commented upon based on the changes in values such as aesthetics, functionality, form, mass and geometry. As a result, it is seen that due to the changes in the presentation techniques in relation with digital technology, use of this technology by designers during every step of their design became important.

Keywords: Architectural Change, Architectural Presentation, Architectural Presentation Techniques, Technology, Architectural Technology

Doi: 10.17365/TMD.2016716514

Tam Metin