Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Ercan GÖKYER, Melih ÖZTÜRK, Yasin DÖNMEZ, Kübra ÖZTÜRK
MESİRE ALANLARINDA KULLANICI İSTEK VE EĞİLİMLERİNİN KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde kentsel alanlardaki plansız gelişim ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yoğun ve hızlı yaşam tarzı insanları olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle kentlerde yaşayanlar boş zamanlarında kentin olumsuz koşullarından uzaklaşmayı tercih etmektedirler. Son zamanlarda yeşil alanlar ve bu alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetler kent insanı için boş zamanları değerlendirme aracı olarak önem kazanmıştır. Kent ve yakın çevresindeki mesire yerleri özellikle hafta sonları piknik yapmak ve çeşitli rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak isteyenler tarafından tercih edilen alanlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Kütahya İli Ağaçköy Regülatörü Mesire Alanı örneğinde kullanıcı tercih ve eğilimleri değerlendirilmiştir. Araştırma alanında gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılarak, alan ile ilgili olarak kullanıcı talep ve eğilimleri belirlenmiştir. Bu yöntem kullanılarak, 100 örneklem üzerinden elde edilen veriler parametrik olmayan yüzde frekans testi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesire Alanları, Kullanıcı Talepleri, Kütahya, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği

Doi: 10.17365/TMD.2016716512

EVALUATING USER PREFERENCES AND TENDENCIES IN THE RECREATION AREAS; CASE OF KÜTAHYA PROVINCE
 
Today, unplanned urban development and intensive and fast life that have occurred as a consequence of technological developments negatively influence the human. Therefore, urban dwellers prefer to escape from the unfavorable conditions of the cities during their leisure times. Recently, green spaces and the recreational activities conducted within these spaces have gained importance for the urban dwellers in order to supply opportunities for the recreational activities. Recreation areas within the city center and vicinity are among the places that are chosen for weekend picnics and variable recreational activities. This study intends to evaluate the user preferences and tendencies in the case of Ağaçköy Regulator Recreation Area located in Kütahya of Turkey. Using the observation and semi-structured interview techniques, the user demands and tendencies were determined. Data collected from 100 participants were analyzed by using non-parametric percentage frequency test.

Keywords: Recreation Areas, User Demands, Kütahya, Semi-Structured Interview Technique

Doi: 10.17365/TMD.2016716512

Tam Metin