Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: İç Mimarlık  

Özge KANDEMİR, Fırat KÜÇÜKERSEN
MEKÂN TASARIMCISI İÇİN ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ: ÇİZİM ARAÇLARI-ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Doğal ve çoğunlukla içten gelen insani bir tepki olarak açığa çıkan çizme, tasarımda problem çözme sürecinin parçası ya da sonuç ürünün dışavurumu olabilmektedir. Çalışmada çizme eylemi özü gereği, tasarım disiplini ve mekân tasarımı için bir düşünme aracı-ortamı olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, çizme eyleminin özüne ve bu yönde tasarım süreci için barındırdığı anlamsal-işlevsel özelliklerin ne olduğuna yönelik farkındalığın mekân tasarımcısı için yaratılmasıdır. Bu farkındalığın çeşitlenen çizim ortam- araçlarının tasarım sürecinde eleştirel biçimde değerlendirilmesinin önünü açacağı düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada literatür taramalarından elde edilen veriler değerlendirmeye alınmış, geçmişten günümüze kadar çizme eylemine ve çizim ortam-araçlarına yönelik yapılan sorgulamalardan yararlanılmıştır. Burada teoriye yönelik nicel araştırma yöntemleriyle oluşturulmuş çalışmalar ve de tasarımcıların nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen konuyla ilgili söylemleri ön plana çıkmıştır. Bulgular: Elde edilen veriler ilk olarak “Çizme Eyleminin Bilinci”, “İnsan Neden Çizer?” ve “Tasarımcı-Mekân Tasarımcısı Neden Çizer” başlıkları altında gruplandırılarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler tasarımcılar için Düşünme-Tasarlama-Çizme eylemleri arasındaki görünmez ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur. Böylelikle günümüzde açığa çıkan çizime dayalı temsil biçimlerine eleştirel olarak yaklaşılması ve mekân tasarımcısının bu araçları-ortamları nasıl algılaması-kullanması gerektiğine yönelik bir sorgulama ortamının yaratılması mümkün kılınabilmiştir. Sonuç: Çalışma, elde edilen veriler ışığında çizme ve tasarlama eyleminin özde düşünme eylemiyle ilişkili olup, ürün değil anlam yaratmaya yöneldiğine dikkat çekmeye çalışmıştır. Tasarlama eyleminin bir düşün eylemi olarak gerçekleşmesinde çizmenin rolü üzerinde durmuş, bu yönde geleneksel çizime ve modern temsil biçimlerine olanak tanıyan araç ve ortamlar eleştirel olarak incelemiştir. Burada tasarlama eyleminin, günümüzde algılanış biçimine yönelik gerçekleştirilebilmesi için her ikisini de barındıran çoklu temsil biçimlerinin varlığına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çizme Eylemi, Çizim Ortam ve Araçları, Mekân Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.7

CONSCIOUS OF DRAWING FOR SPATIAL DESIGNER: EVALUATION OF DRAWING TOOLS-ENVIRONMENTS
 
Aim: Drawing, which is a natural and mostly inherent human response, can be a part of the problem-solving process or an expression of the final product. In the study because of its essence, the act of drawing is considered as a thinking tool-media for design discipline and spatial design. This study aims to create awareness on the spatial designer about the essence of the act of drawing and its semantic-functional features for the design process. It is thought that this awareness will lead to a critical evaluation of the various drawing tools-media in the design process. Method: Thus, the data obtained from the literature surveys are evaluated in this study. Reviews on the act of drawing and drawing tools-media from past to present have been utilized. In here, some studies based on quantitative research methods and expressions belonged to designers and obtained by qualitative research methods are came forward. Results: The data obtained are evaluated by being grouped under the headings of “Conscious of Drawing”, ”Why People Draw?” and “Why Designer-Spatial Designer Draws”. The evaluations aim to reveal the invisible relationships between the acts of Thinking-Design-Drawing for the designers.. In this way, it is seen that it is possible to create a questioning environment about how the spatial designer should perceive and use these tools-media. Conclusion: The study tries to draw attention to the fact that the act of drawing and design are related to thinking and to create meaning instead of a product by means of the data obtained. In the study, the role of drawing for the realization of design as an act of thought is emphasized. In this respect, the tools and environments, which enable the traditional drawing and modern forms of presentation to exist, are critically analyzed. In there It is pointed out that multiple forms of representation involve both of them in order to realize the act of design in terms of the way perceived today.

Keywords: The Act of Drawing, Drawing Tools and Environments, Spatial Design

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.7

Tam Metin