Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

Miray GÜR, Filiz ŞENKAL SEZER
KONUT TERCİHİNDE POPÜLARİTE – KULLANICI MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BURSA BALAT ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, kapalı yerleşmelerin sunduğu yaşam biçiminin etkisiyle popülerleşen yerleşimlerde, bu yaşam biçimini tercih eden kullanıcıların tercihlerini belirleyen kriterlerin önem sıralaması ve memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması aracılığıyla artan popülaritenin nedenselliğinin fiziksel ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla açıklanmasıdır. Çalışma literatür taraması, kullanıcı memnuniyeti anketinin değerlendirilmesi ve araştırma bulgularının tartışılmasından oluşmaktadır. Yöntem: Kapalı yerleşmelerin sunduğu sosyal kimlik ve yaşam tarzının etkisiyle son yıllarda Bursa’da oldukça popülerleşen, talep ve arzın yoğun olduğu Balat semtinde kullanıcıların tercihini ve memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, altı kapalı yerleşmenin kullanıcılarıyla anket çalışması yürütülmüştür. Değerlendirme kullanıcı niteliklerinin yanısıra, konut nitelikleri, konut sitesine ve semte ait nitelikler bağlamında gerçekleştirilmektedir. Memnuniyet düzeylerine ve önem derecesine ilişkin elde edilen verilerin karşılaştırılması amacıyla, kullanıcı cevaplarına göre konut siteleri 5’li Likert ölçeğine göre puanlandırılmıştır. Bulgular: Konut tercihinde öncelik deprem güvenliğinin olması, konut sitelerinin tercih edilmesindeki öncelik ise sitenin güvenli olması, kullanıcıların kendilerini güvende hissetmesidir. Anket verileri bu faktörlerden memnuniyet düzeyinin de yüksek olduğunu göstermiştir. Tercih sırasında önemli olmamasına rağmen, kullanıcıların sosyal statü açısından benzer ailelerle birlikte yaşamaktan çok memnun olduğu görülmüştür. Balat’ın tercih edilmesinde en önemli faktör olan ulaşım ağına erişebilirlik ve ağın kullanışlılığına ilişkin memnuniyet düzeyinin çok düşük olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra trafik tüm semt için rahatsızlık kaynağıdır. Sosyal çevreye ilişkin olarak semtin tercih edilmesi aşamasında orta derecedeki önemine rağmen, semtin elit olmasından ve yaşanan sitenin Balat’ta yer almasından memnuniyetin çok yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç: Zaman içerisinde tercihleri etkileyen kriterlerden memnuniyet düşük olabilmekte, ancak tercih sırasında öncelik taşımayan birtakım faktörler yaşantı sırasında kullanıcıları çok memnun edebilmektedir. Araştırma sonuçları gündelik yaşantıyı olumsuz etkileyerek memnuniyetsizliği doğuran sorunların geri planda kaldığını, belirli bir sosyal statü grubuna ait bireyler olmak ve bu niteliklerdeki diğer bireylerle birlikte ayrıcalıklı bir yaşam biçimi sürdürmek ile ilişkili olarak Balat’ın kullanıcı tercihlerini etkilediğini ve popüler bir semt haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut, Kapalı Yerleşim, Popülarite, Kullanıcı Memnuniyeti

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.3

POPULARITY IN HOUSE PREFERENCE - A RESEARCH ON USER SATISFACTION: BURSA BALAT SAMPLE
 
Objective: The purpose of this research is to explain, from the physical and socioeconomic dimensions, the reasons of the increasing popularity of neighborhoods based on the impact of the lifestyles they provide, by comparing the criteria of the users for the initial selection of neighborhoods and the satisfaction levels of such criteria. The study consists of literature reviews, evaluation of user satisfaction surveys and discussion of research findings. Method: A survey was conducted with the users of six gated communities in order to determine the factors that have an impact on preferences and satisfaction of the users in Balat neighborhood, which is a popular neighborhood in Bursa due to the social identity and lifestyle offered by gated communities, which have a high supply and demand. In addition to the user preferences, the study has also taken into consideration housing qualifications and qualifications related to housing estates and the neighborhood. In order to compare the data obtained about levels of satisfaction and the degree of significance, housing estates were rated with a 5-point Likert scale based on user responses. Findings: Priority in residential preference is earthquake safety, while priority for housing estates is safety and the sense of security for preference. Survey data shows that satisfaction level of such factors was high. Despite not being important during the initial choice, it has been seen that users are very satisfied to be living with families that are of similar social status. It is seen that the most important factor for preferring the Balat district was accessibility to the transportation network and its convenience, however it has been observed that satisfaction with both factors was very low. Additionally, it has been observed that traffic is a source of discontent for the whole neighborhood. Despite the medium level of significance attached to the social environment in selecting the neighborhood, it was observed that satisfaction with the elite society and living at Balat is very high. Conclusion: Satisfaction with various criteria, which initially affected preferences, may become low but some factors that did not seem to be important during the initial preference of the neighborhood can become very satisfying after users are settled. The results of the research reveal that problems that affect everyday life and create dissatisfaction become less important because users are satisfied with belonging to a certain social group and living a privileged lifestyle in Balat, which affects user preferences and increases the popularity of the neighborhood.

Keywords: Housing Preference, Gated Community, Popularity, Residential Satisfaction

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.3

Tam Metin