Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Sebla ARIN
KONTROL MEKANİZMALARININ EGEMENLİĞİNDE “YOK-YER”
 
Bu çalışma “yok-yer” kavramı ve bu kavramın somutlaştırıldığı mekanlar, “yok-yer” algısının kullanıcıya bağlı öznelliği üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda “yok-yer” olgusunun gelişmesine neden olan sosyal ve kavramsal faktörlere yönelik teorik altyapının oluşturulmasının ardından, kontrol mekanizmaları aracılığıyla biçimlenen somut “yok-yer” örnekleri ele alınacaktır. Söz konusu örneklerin oluşumu, içinde bulunan bireyin konumu ve bunları takiben “yok-yer” kavramı üzerine geliştirilen farklı bakış açıları irdelenecektir. Son olarak “yok-yer”de ortaya çıkan kontrol mekanizmalarına ilişkin bireysel algı ve karşı durma biçimleri; kişinin mekan algısında “yok-yer”i “yer”e dönüştüren dinamikler tartışmaya açılacaktır. Kontrol mekanizmalarının “yok-yer”deki kaçınılmaz varlığı ve bu durumun söz konusu kavramın anlamsal sürekliliği üzerindeki etkisinin yanı sıra, “yer” ve “yok-yer” arasındaki kullanıcının mekan içerisindeki rolünün belirleyici olduğu kaygan zemin ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yok-Yer, Yersizlik, Kontrol Mekanizmaları, Bireysel Algı

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.010.x

“NON-PLACE” UNDER THE DOMINATION OF CONTROL MECHANISMS
 
This study focuses on the concept of “non-place”, embodiment of this notion and subjectivity of it depending on the user. A literature review on social and conceptual factors which prepared the rise of “non-place” will be followed by concrete examples of non-place generated through control mechanisms. The formation of non-places and the position of the individual existing in them will be examined. Afterwards various interpretations on the notion of non-place will be discussed. Finally the individual perceptions and the counteractions against the control mechanisms of non-place; and also the dynamics affecting the individual’s tendency to convert “non-place” into “place” will be brought into question. The inevitable existence of control mechanisms in “non-place” and the effects of this situation on the semantic sustainability of the concept will be presented along with the slippery ground between “place” and “non-place” in which the role of the user is the determinant force.

Keywords: Non-Place, Placelessness, Control Mechanisms, Individual Perception

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.010.x

Tam Metin