Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Diğer Bilim Dalları  

İrem Ayhan SELÇUK
KISA DÖNEMLİ KENTSEL, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALAN İHTİYACININ KESTİRİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK EKSTRAPOLASYON NÜFUS PROJEKSİYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
 
Şehir planlama; planlanması hedeflenen alanın mevcut durumunu analiz ederek; sorunları çözecek, potansiyelleri kullanacak doğru kararları almaya yönelik hedefler koyan ve bu hedefleri planlar, plan raporları ve plan notlarıyla yasalaştıran bir disiplindir. Bu çalışmanın birinci amacı şehir planlama öğrencilerinin ve şehir plancıların planlama çalışmalarına başlarken analiz aşamasından sonra ihtiyaç duyacağı temel bilgi olan ve plan kararlarının büyük oranda üzerine temelleneceği plan projeksiyon yılı nüfusunu hesaplamaya yönelik bir yöntemi aktarmaktır. Çalışma kapsamında en çok kullanılan yöntemlerden biri olan ekstrapolasyon nüfus projeksiyon yöntemi belirlenmiş olup; (1) lineer form, (2) üstsel form, (3) limitli üstsel form ve (4) lojistik form seçilmiş ve detaylı hesapları aktarılmıştır. Çalışmanın ikinci amacı ise 2020 yılı itibariyle Kütahya İl nüfusunu hesaplayarak; Kütahya’nın ihtiyaç duyacağı kentsel, sosyal ve teknik altyapı miktarını tespit etmektir. Çalışma sonucunda Kütahya için uygun form limitli üstsel form olarak belirlenmiş olup; 2020 yılı Kütahya il nüfusunun 624.191; Kütahya’nın ihtiyacı olan kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanının 2272 hektar olacağı tespit edilmiştir. Şehir planlama öğrencilerine ve şehir planlama çalışmalarının müellifleri ile uygulayıcılarına planlama alanlarına ilişkin kısa dönemli yatırım kararlarını revize edecek yöntem önerisi sunması bu çalışmanın literatüre katkısını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrapolasyon, Nüfus, Projeksiyon, Kent Planlama

Doi: 10.17365/TMD.201429190

EXTRAPOLATION POPULATION PROJECTION METHOD AS BEING A TOOL FOR THE BIAS OF SHORT-TERM NEEDS OF URBAN SOCIAL AND TECHNICAL INFRASTRUCTURE: THE CASE OF KUTAHYA
 
City planning is a discipline (1) which analyzes current status of targeted planning area, (2) decision makers which sets targets to solve the problems, and (3) a science which legislating targets with planning reports, notes and other studies. The first aim of this study is explaining a primary method for urban planners and planning students for bias of the future population of a settlement which is called “extrapolation population projection method”. Scope of the paper is based on (1) lineer form, (2) geometric form, (3) modified limited geometric form and (4) logistic form. The second aim of the paper is based on the bias of the 2020 population and identify the need of urban social and technical infrastructure areas for Kutahya. At the end of the study; population is found 624.191 and amount of the need of urban social and technical infrastructure is 2272 acres. In addition suitable form is found “modified limited geometric form” for Kutahya. The contribution of this study to the literatüre will be providing and proposing a method to urban planners, practitioners and planning students for reviewing short-term investment decisions.

Keywords: Extrapolation, Population, Projection, Urban Planning

Doi: 10.17365/TMD.201429190

Tam Metin