Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

İbrahim YILMAZ
KIRŞEHİRDE SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT BİR YAPI KARAKURT HAN-ILICASI
 
Selçuklu döneminden günümüze ulaşmış anıt eserler arasında han yapılarının büyük ağırlığı vardır. Araştırmalar arttıkça sayıları da çoğalan bu yapılarda işlevselliğin öncelik taşıdığı bilinmektedir. Bu bağlamda, Kırşehir’de eski tarihlerden beri kullanılan bir geçit yeri üzerinde, Selçuklu döneminde inşa edilmiş Karakurt han-ılıcası da bu örneklerden birisidir. Geniş bir açık avlu etrafında sıralanmış konaklama ve ılıca odalarıyla birlikte, ahır bölümlerinden oluşan yapı, içinden çıkan doğal sıcak su kaynağından dolayı hem han, hem de ılıca tesisi şeklinde planlanmıştır. Karakurt han-ılıcasını Selçuklu dönemi diğer han yapılarından ayıran en önemli özelliği, sıcak su kaynağını işlevselliği çeşitlendiren öğe olarak ele alan bir anlayışla tasarlanıp inşa edilmesidir. Bu çalışmada, günümüze oldukça harap biçimde ulaşmış Karakurt han-ılıcasında makalenin yazarı tarafından gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları ile araştırma kazılarında edinilen bulguların ışığında, yapının mimari ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, plan şemalarına ve fonksiyon ağırlıklı tipolojilere göre yapılan değerlendirmelerle, yapının Selçuklu dönemi han yapıları arasındaki yeri de belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karakurt, Han Mimarisi, Kervansaray, Selçuklu Dönemi, Belgeleme

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.009.x

A STRUCTURE IN KIRŞEHIR FROM THE PERIOD OF SELÇUK KARAKURT INN-SPRING
 
Among the monument works reaching our time from the Seljuk Period, inn structures have a special place. It is known that functionality is the primary issue as relating to these structures, the number of which keeps on increasing as more research is being done. In that respect, Karakurt inn-spring, which was built on a gateway in Kırşehir which is being used since ancient times, during Seljuk period is one of these examples. The structure which is composed of accomodation and spring rooms being lined around a wide and open yard together with barn, has been planned both as inn and as a spring due to the natural warm water coming from inside. The most important feature of Karakurt inn-spring, which makes it different from the other inn structures of Seljuk Period, is that it has been designed and constructed with an approach taking warm water resource as a particular that diversifies functionality. In this study, the architectural and structural features of the construction have been investigated in the light of documentation works realised by the author of the article at Karakurt inn-spring which has reached our time in big disrepair, and the findings obtained during research excavations. Furthermore, with the evaluations made in accordance with plan schemes and functional based typologies, it is aimed to specify the place of the structure among inn constructions of Seljuk period.

Keywords: Karakurt, Inn Architecture, Caravanserai, Seljuk Period, Documenting

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.009.x

Tam Metin