Yıl:2015   Sayı: 5   Alan: Mimarlık  

Zehra EMİNAĞAOĞLU, Sonay ÇEVİK
KIRSAL KONUTUN CEPHE TİPOLOJLERİ – ARTVİN ÖRNEĞİ
 
Değişen teknoloji ve yaşam koşulları ile birlikte yaşadığımız çevrelerde değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle kentlerde bu değişimin çok daha hızlı olduğu görülmektedir. Kırsal yerleşmelerde aynı hızla olmamakla beraber bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu süreçte kırsal yerleşmelerde geleneksel mimari gittikçe yok olmakta, çevreyle uyumsuz yapılar artmaktadır. Bu durum bu bölgelerde yapılacak çalışmaları önemli kılmaktadır. Kırsal yerleşmelerin peyzajdaki görüntülerini oluşturan siluet görüntüleri, yerleşmenin öne çıkan kimliğini belirlemekte önemlidir. Kır konutunun cephesi, kırsal mimari kimliğin öncelikli görünen yüzüdür. Konutun cephe elemanları bölgenin yaşam biçimini, çevresel koşullarını, yapı kültürünü gösteren önemli yapı elemanlarıdır. Bu çalışmada Artvin İli kır konutunun cephe elemanlarına ilişkin tipolojileri yapılmıştır. Bölge ahşap, taş, tuğla malzeme çeşitliliği içerisinde özgün örnekler barındırmaktadır. Çalışma ilçelerden seçilmiş köyler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kır konutunun cephe elemanları işlevsel ve çevre ile ilişkileri açısından ele alınmıştır. Ayrıca bu ilişkiler sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir. Çalışmada yerinde elde edilen veriler, plan, görünüş, üç boyutlu çalışmalarla analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kır Konutu, Köy, Cephe, Tipoloji, Artvin

Doi: 10.17365/TMD.2015511331

FACADE TYPOLOGIES OF THE RURAL HOUSING- THE CASE OF ARTVİN
 
Developing technology and life standards effects to our surrounding with different ways. Especially, in cities we can see these changes more obvious. It has also can be seen in rural areas, but the change of rural area slower than urban areas. As a result of this rotation architectural specialise of the village change and they lost their characteristics, new building cannot relocate old ones. Because of these reason, the studies, which will be done in these areas are very important. Front side of rural estates are very important to reflect identity. The material of house shows to life style of local, environment condition and culture of building. This study gives brief information about Artvin rural houses side typologies. İt has done some chosen town. Rural houses side elements were evaluated according to functional and environment relation. These relations also evaluated social and cultural ways. The data’s, which has found in study area are analysed plan, aspects, perspective.

Keywords: Rural Estate, Village, Side, Typology, Artvin

Doi: 10.17365/TMD.2015511331

Tam Metin