Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Tasarım  

Elif ATAMAZ
KENTSEL MEKANLARIN KAMUSALLAŞTIRILMASINDA GRAFİK TASARIMIN ROLÜ
 
Günümüz kentlerinin en büyük sorunlarından biri, küreselleşme ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte değişen, çok-kültürlü ve gittikçe yalnızlaşan toplum yapısıdır. Bireylerin yalnızlığından sıyrılıp sosyalleşmesi için yaşadığı yere sahip çıkabilmesi ve böylelikle kendisini kentin bir parçası hissetmesi gerekir. Bu da; kent mekânlarının kamusallaştırılması ile mümkündür. Kamusallaşma için, bireylerle mekân arasında etkileşim önemlidir. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, uzmanlar ve sanatçılar kamuya açık mekânlarda çeşitli etkinlikler, konserler, gösteriler, sergiler ve atölye çalışmaları organize ederek izleyicilerin çevresi ile farkındalığını arttırmayı ve böylelikle kent mekânlarını topluma kazandırmayı amaçlamaktadır. Grafik tasarımda sanatsal etkinlik; akıl ile biçimlenmiştir ve mesaj iletme boyutu ile diğer sanat etkinliklerinden daha etkilidir. Grafik tasarım ile kentli ve kent ziyaretçileri mekân hakkında bilgilendirilir, yönlendirilir ve aynı zamanda bazı konularda eğitilip, uyarılabilir. Kentlerin kullanıcıları ile doğru iletişimi kurmasında, grafik tasarım en yalın ve dolaysız anlatım dilidir. Bu makalede, gittikçe kalabalıklaşan ve karmaşıklaşan kentlerde, kent mekânlarının kamusallaştırılmasının önemi ve grafik tasarımdan nasıl ve hangi sebeplerle faydalanılacağı örnekler üzerinden yorumlanarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Kamusal Mekan, Mekan Grafiği, Grafik Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.008.x

THE ROLE OF GRAPHIC DESIGN IN CONVERTING URBAN SPACES TO PUBLIC SPACES
 
One of the most important problems in today’s urban cities is the multi-cultured and increasingly alienated social structure, caused by globalization and fast-growing technologies. Individuals should own their living areas and consider themselves as part of the city in order to socialize and get rid of their loneliness. This is only possible by converting urban spaces into public areas. Interaction is an important factor for creating such desired spaces. Civil community organizations, local governments, experts and artists organize various activities, performances, shows, concerts, exhibitions and active workshops on the streets and squares aiming to increase awareness for the living environment and consequently to reclaim the public spaces. In graphic design; the artistic activity is shaped by rational thinking and due to its ability to transmit messages, is more effective and striking than other forms of art. By using graphic design elements on the public areas, citizens and visitors can be informed, navigated and at the same time can be educated and even warned in some respects. In the formation of the correct communication with the users of the cities, the graphic design is the most simple and direct language. In cities which are day by day becoming more crowded and complex, the importance of converting urban spaces into public areas is pointed out, and how and why graphic design methods can be used will be evaluated by interpreting examples in this article.

Keywords: Urban Design, Public Space, Graphic Design, Environmental Graphic

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.008.x

Tam Metin