Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

F. Demet AYKAL, Meltem ERBAŞ, Mine BARAN
KENT PARKLARININ EVRENSEL KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
 
Kentsel yaşam kalitesinin artırılabilmesi için kentsel çevreler içerisinde insanlara kullanabilecekleri çeşitli aktif ve pasif rekreasyon olanaklarının sunulması önemlidir. Bu olanaklarını içinde barındıran kent parkları, kentsel yaşam kalitesinin artırılması çabalarına katkıda bulunmaktadır. Kaliteli kent parkı çevreleri, planlamada, tasarımda, uygulamada kalitenin sağlanması ile gerçekleşebilecektir. Çalışmada amaç; kent parklarında kullanıcılar için kaliteli ve ergonomik bir yaşam çevresi oluşturmada etkin olan kalite kriterlerinin belirlenerek, seçilen alanlarda bu kriterlere uygun öneriler sunmaktır. Bu temel yaklaşım kapsamında, Diyarbakır’da bulunan 2 farklı kent parkı değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamında; ele alınan parkların mevcut durumları, kullanıcı nitelikleri ile kullanıcı memnuniyetleri belirlenmiştir. Belirlemeler evrensel kalite kriterleri ile karşılaştırılarak, kalite artırımına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kent Parkları, Kullanıcı Memnuniyeti, Tasarım Kriterleri

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.007.x

ASSESSMENT OF CITY PARKS IN ACCORDANCE WITH UNIVERSAL QUALITY CRITERIA; A CASE OF DIYARBAKIR
 
It is important to provide people various active and passive recreation opportunities which can be used in urban environments in order to improve urban life quality. City parks which involve these opportunities, make contributions to efforts for increasing life quality in cities. Qualified city park environments are achieved by providing quality in planning, designing, practising. The aim of the study was to determine quality criteria effective in creating qualified and ergonomic life environments in city parks for users and provide suggestions for the chosen fields in harmonisation with these criteria. Within the scope of this basic approach, 2 different city parks located in Diyarbakır were evaluated. Under this evaluation; the current situations of the relevant parks, their users’ characteristics and their users’ satisfaction were determined. By comparing the determinations with universal quality criteria, suggestions were made for improving quality.

Keywords: City parks, User Satisfaction, Design Criteria

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.007.x

Tam Metin