Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Burcu AYAN SONKUR, Mithat DURAK, İlkden TAZEBAY
KENT PARKI KULLANIMI ve ÖZNEL İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada, Ankara’daki kent parklarının kullanımı ve öznel iyi olma hali arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmaya katılan 210 kent parkı kullanıcısına sosyo-demografik ve kullandıkları park ile ilgili özellikleri içeren anketin yanı sıra öznel iyi oluşu ölçen iki anket gönüllülük ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kent parklarının kullanımı ile öznel iyi oluş arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Kent parklarını kullanan katılımcılar park kullanmaya başladıkları ana göre fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan daha olumlu yaşantılar rapor etmiştir. Bulgular ışığında, park kullanan birey sayısının arttırılmasının yanı sıra kent parklarının tasarım ve planlanmasında bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent Parkı, Öznel İyi Olma Hali, Ankara

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x

THE ASSOCIATION BETWEEN USE OF URBAN PARKS AND SUBJECTIVE WELL-BEING: EXAMPLE OF THE CITY OF ANKARA
 
In the present study, the association between using urban parks in Ankara and subjective well-being is aimed to be investigated. Participants composing 210 urban park users are asked to complete two scales about subjective well-being in addition to answer their socio-demographic variables and questions about urban parks that they are using in the frame of voluntary participation and informed consent. According to results, there were positive and significant relationship between using urban parks and subjective wellbeing. Urban park users reported higher scores of positive experiences when they compare their experiences before using a park, on the basis of physical, mental and social experiences. In the light of findings, promoting to increase urban park users and considering psycho-social needs of individuals are encouraged to be taken into consideration for further studies.

Keywords: Urban Park, Subjective Wellbeing, Ankara

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x

Tam Metin